Navazující odborná angličtina pro informatiky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětNavazující odborná angličtina pro informatiky (NOAJI-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 2 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Presenting your company, describing an ICT position
 • Present tenses revision
 • Planning a career in ICT
 • Expressing future
 • Describing computer systems
 • Passive voice revision
 • Reporting; describing a past event or development
 • Past tenses revision
 • Applying for a job, job interview
 • Present Perfect tenses
 • Business correspondence
 • Modals; instructions; polite requests

Doporučená literatura

 • Studijní opora "Navazující odborná angličtina pro informatiky" v LMS Moodle
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48055-1.
 • A Dictionary of Computer Science. 7th Revised Edition. Oxford: OUP, 2016. ISBN 0199688974.
 • HYNEK, Jiří; VÍTKOVSKÝ, Radmil. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2000. 518 s. Speciál. Knihovna oborových slovníků. ISBN 80-7238-070-2.
 • LITTLE, David; DAM, Leni; LEGENHAUSEN, Lienhard. Language learner autonomy: theory, practice and research. Blue Ridge Summit, PA: Multilingual Matters, 2017. ISBN 9781783098613.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Dalším cílem je zvýšení autonomie studentů, lepší porozumění jejich vlastním jazykovým potřebám spojeným s profesní praxí a plánování individuálních studijních aktivit k jejich uspokojení jak v rámci předmětu, tak v praxi. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. komunikace na pracovišti, emailová komunikace, profesní prezentace. Student analyzuje a zná své vlastní potřeby dalšího vzdělávání v odborném anglickém jazyce.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen vyhledat informace v anglicky psaném zdroji, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce. Je schopen autonomně vyhodnotit své potřeby dalšího jazykového vzdělání v profesní oblasti, naplánovat a implementovat aktivity k jejich naplnění a vyhodnotit svůj pokrok.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím