Kvantitativní výzkum v sociální práci

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětKvantitativní výzkum v sociální práci (KvnVSP-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Miroslav Hanáček ( hanacek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Sociologický vs. sociální problém.
 • Věda a jazyk vědy.
 • Základní výzkumné metodologie v sociálních vědách
 • Schéma empirického výzkumu. Vztah teorie a empirie.
 • Tvorba hypotéz. Konceptualizace a operacionalizace.
 • Problematika výběru, znaky a proměnné. Problematika měření v sociologii.
 • Dotazník a strategie sběru dat.
 • Analýza dat kvantitativního empirického výzkumu (využití statistiky v sociálním výzkumu).
 • Interpretace a prezentace dat kvantitativního empirického výzkumu 
 • Etika v kvantitativním výzkumu (ve výzkumu obecně) 

Doporučená literatura

 • PUNCH, K.: Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993 (2002, 2005).
 • HANZL, D.: Metody a techniky sociálního výzkumu. Jihlava: VŠPJ, 2015.
 • TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.
 • PUNCH, K.: Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.
 • JEŘÁBEK, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992.
 • HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.
 • CHRÁSTKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

Anotace

Cílem předmětu je získat základní informace o metodologii sociálních výzkumů tak, aby byl student schopen vyprodukovat alespoň základní kvantitativní empirický výzkum pro potřeby své budoucí praxe. Cílem kurzu je také předat studentům základní pravidla pro analýzu a interpretaci empirického materiálu. Studium kurzu poskytne studentům zásadní pojmy v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu, seznámí je s fází přípravy, realizací a vyhodnocením kvantitativních empirických výzkumů a dále poskytne praktickou zkušenost s běžně užívanými technikami sběru dat.

 

Osnova předmětu:


 • Sociologický vs. sociální problém.

 • Věda a jazyk vědy.

 • Základní výzkumné metodologie v sociálních vědách

 • Schéma empirického výzkumu. Vztah teorie a empirie.

 • Tvorba hypotéz. Konceptualizace a operacionalizace.

 • Problematika výběru, znaky a proměnné. Problematika měření v sociologii.

 • Dotazník a strategie sběru dat.

 • Analýza dat kvantitativního empirického výzkumu (využití statistiky v sociálním výzkumu).

 • Interpretace a prezentace dat kvantitativního empirického výzkumu 

 • Etika v kvantitativním výzkumu (ve výzkumu obecně) 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím