Praxe 1

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětPraxe 1 (PRX1-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů7
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení200 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 7 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 1 7 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. 1. vyd. Praha: Osmium,1999.
  • HOLASOVÁ, V. a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro mentory a mentorky). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.
  • MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
  • KAHÁNKOVÁ, J. a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro studující). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.
  • MATOUŠEK, O. et al.: Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
  • MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. 3. vyd. Praha: Portál, 2012.

AnotacePREZENČNÍ FORMA a KOMBINOVANÁ FORMA


Rozsah praxe je u obou forem studia identický. U prezenční formy studia praxe probíhá souvislou formou v délce 4 týdnů, studenti kombinované formy studia mohou praxi realizovat v průběhu celého semestru. Praxe probíhá ve vybraném zařízení sociálních služeb nebo zařízení zdravotních služeb (které poskytuje sociální služby).Anotace předmětu

Odborná praxe probíhá na základě trojstranného kontraktu s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran, ve kterém jsou ošetřeny práva i povinnosti školy, studenta i pracoviště v souvislosti s nakládáním s důvěrnými údaji - mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou (https://isz.vspj.cz/soubory/download/soubor/1815 ). Pro konkrétní náplň výkonu odborné praxe zpracovává student při nástupu na praxi ve spolupráci s mentorem Akceptační list/Plán praxe. Při ukončení výkonu praxe student i mentor zpracovávají hodnocení, které jako forma zpětné vazby dále zpracováváno (studentovi umožňuje reflektovat stav a vývoj vlastních předpokladů pro výkon profese; škole poskytuje prostor pro zvýšení kvality vzdělávání v praktické přípravě studentů).Student se v rámci této první praxe seznamuje s fungováním organizace a získává první praktické zkušenosti v oblasti sociální péče. Cílem předmětu Praxe I. je skrze zkušenost s přímou obslužnou péčí zvědomit u studentů holistický pohled na potřeby klienta (pacienta, uživatele) a ukázat nezbytnost spolupráce a vzájemného respektu členů multidisciplinárního týmu s důrazem na provázanost poskytované zdravotní a sociální péče. Student se orientuje ve vybraných typech zařízení sociálních a zdravotních služeb (které poskytují sociální služby); nabývá a rozšiřuje své znalosti o fungování jednotlivých zařízení (organizační struktura, cílová skupina, poskytované služby, role sociálního či zdravotně-sociálního pracovníka, způsob financování apod.); správně rozlišuje pracovní pozice v oblasti sociální práce (zdravotně sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, sociální pracovník).


Součástí předmětu Praxe I. je společná exkurze v rozsahu 15 hodin do vybraných zařízení poskytujících sociální služby nebo zdravotní služby zahrnující i výkon sociální práce.
Cílem exkurze je umožnit studentovi seznámit se s výkonem sociální práce ve vybraných organizacích a na základě této observační zkušenosti vytvořit základní představu o postavení a obsahu sociální práce ve zdravotních a sociálních službách v regionu. Exkurze probíhají formou jednorázových návštěv, během kterých studenti získávají poznatky na základě pozorování a rozhovoru se sociálním pracovníkem nebo zdravotně-sociálním pracovníkem a mohou konfrontovat teoretické poznatky s realitou. Exkurze sama o sobě nenabízí možnost prohlubování procesu učení a integrace teoretických poznatků do praxe. Předpokládá však vyvolání zájmu o výkon praxe v daném typu zařízení. Exkurze jsou fakultativně realizovány i v rámci dalších předmětů (např. Sociální služby, Sociální práce s dětmi a rodinou, Speciální pedagogika, Krizová intervence apod).


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím