Etika ve zdravotně sociální práci

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětEtika ve zdravotně sociální práci (EZSP-3)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petr Fabián, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Pojem etika (základní pojmy, rozdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám) a vybrané pojmy (např. dobro, povinnost, ctnost, účel, atd.)
 • Vznik etických norem a jejich povaha
 • Základní etické teorie a jejich aplikace
 • Etika v sociální práci (profesní etika, etické aspekty soc.práce, hodnoty v soc.práci, etické kodexy v sociální práci, české i mezinárodní dokumenty k problematice lidských práv)
 • Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globalizace
 • Funkce svědomí a vůle
 • Základní etické teorie a jejich aplikace (etika spravedlnosti, etika péče, utilitarismus, etika povinnosti, přirozený zákon)
 • Etická dilemata sociálních pracovníků v praxi

Doporučená literatura

 • NEČASOVÁ, M.: Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2673-01
 • JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
 • FISCHER, O.: Etika pro sociální práci. 2. vyd. Praha: JABOK, 2010. ISBN 978-80-904137-8-8.
 • NEČASOVÁ, M., DOHNALOVÁ, Z., TALAŠOVÁ, R.: Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce. In Sociální práce/Sociálna práca. 3/2010. s.76 - 87.
 • URBANOVÁ, M., URBAN, D.: Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta. Sociální práce/Sociálna práca. roč. 19, č. 6, 2019. s. 75 – 90. ISSN 1213-6204.
 • BROOKS, T.: Ethics and Moral Philosophy. Leiden - Boston, 2011.

Anotace


Cílem předmětu je vést studující k rozeznání etických problémů a etických dilemat, které praxe přináší, ke schopnosti specifikovat a formulovat odůvodněné cesty k jejich řešení a ke kritické orientaci v etických kodexech, vybraných etických teorií a lidskoprávních dokumentech. Vést ke schopnosti reflektovat chování, jednání, postoje, motivy a povahu institučního či strukturálního rámce z hlediska morální kvality. Po absolvování student zná základní mravní principy, obsahy etických kodexů ve zdravotnictví a v sociální práci. Student rozumí tomu, v čem spočívá etická reflexe, etický problém či dilema. Je schopen reflektovat profesní i osobní hodnotovou orientaci, posoudit rozličná východiska různých hodnotově postavených etických přístupů a identifikovat je v příslušných právních, lidskoprávních a profesních dokumentech. Orientuje se v hlavních etických teoriích a jejich aplikacích na konkrétní příklady. Je s to zohlednit etické aspekty při hledání zodpovědného rozhodnutí a jednání.Osnova předmětu:


 • Pojem etika (základní pojmy, rozdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám) a vybrané pojmy (např. dobro, povinnost, ctnost, účel, atd.)

 • Vznik etických norem a jejich povaha

 • Základní etické teorie a jejich aplikace

 • Etika v sociální práci (profesní etika, etické aspekty soc.práce, hodnoty v soc.práci, etické kodexy v sociální práci, české i mezinárodní dokumenty k problematice lidských práv)

 • Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globalizace

 • Funkce svědomí a vůle

 • Základní etické teorie a jejich aplikace (etika spravedlnosti, etika péče, utilitarismus, etika povinnosti, přirozený zákon)

 • Etická dilemata sociálních pracovníků v praxi


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím