Úvod do právní teorie a praxe III.

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětÚvod do právní teorie a praxe III. (UPTP3)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vznik pracovního poměru
 • Změny a skončení pracovního poměru
 • Pracovní doba, přestávky v práci
 • Dovolená na zotavenou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, plat, příplatky
 • Význam rodinného práva, vznik manželství
 • Zánik manželství, manželství neplatné a zdánlivé
 • Vypořádání SJM
 • Úmluva o právech dítěte
 • Určování otcovství, výživné
 • Náhradní rodinná péče

Doporučená literatura

 • GALVAS, M.: Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8.
 • HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9.
 • SPIRIT, M.: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-189-2.
 • SPIRIT, M. a kol.: Základy práva pro neprávníky. po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-551-7.
 • OSINA, P.: Legal Theory. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7502-223-3.

Anotace


Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi v oblasti základních právních pojmů, základních právních institutů, výstavby právních norem a právních předpisů, a to v oblasti rodinného a pracovního práva s přihlédnutím k zaměření oboru. Student se seznámí se základními principy fungování práva, s pojetím práva jakožto specifického informačního systému, a na praktických rodinně-právních a pracovně-právních příkladech se naučí abstraktní právní pojmy a obecné právní konstrukce. Student se seznámí se základními soukromoprávními institucemi a principy rodinného a pracovního práva. Student bude schopen objasnit fungování státu a kompetence příslušných orgánů, vysvětlit dělbu moci, legislativní proces, použít relevantní předpis, pracovat s předpisy rodinného a pracovního práva, vyhledat relevantní předpis nebo ustanovení a s použitím konkrétní právní úpravy vysvětlit či použít právní terminologií. Student bude na základní úrovni schopen pracovat s právními texty, přičemž si osvojí základy právního myšlení.Osnova předmětu:


 • Vznik pracovního poměru

 • Změny a skončení pracovního poměru

 • Pracovní doba, přestávky v práci

 • Dovolená na zotavenou

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, plat, příplatky

 • Význam rodinného práva, vznik manželství

 • Zánik manželství, manželství neplatné a zdánlivé

 • Vypořádání SJM

 • Úmluva o právech dítěte

 • Určování otcovství, výživné

 • Náhradní rodinná péče


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím