Praxe 5

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětPraxe 5 (PRX5-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů7
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení200 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 7 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 5 7 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

 • HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. 1. vyd. Praha: Osmium,1999.
 • KAHÁNKOVÁ, J. a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro studující). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.
 • MATOUŠEK, O. et al.: Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
 • HOLASOVÁ, V. a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro mentory a mentorky). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.
 • MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. 3. vyd. Praha: Portál, 2012.
 • MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.

Anotace


PREZENČNÍ FORMA a KOMBINOVANÁ FORMA


Rozsah praxe je u obou forem studia identický. U prezenční formy studia praxe probíhá souvislou formou v délce 4 týdnů, studenti kombinované formy studia mohou praxi realizovat v průběhu celého semestru. Praxe probíhá ve vybraném zařízení sociálních služeb nebo zařízení zdravotních služeb (které poskytuje sociální služby).


Cílem odborné praxe je umožnit studentům aplikovat poznatky získané v teoretické části výuky, zprostředkovat jim seznámení a kontakt s reálným výkonem povolání sociálního a zdravotně-sociálního pracovníka a přispět k jejich identifikaci s oborem sociální práce. Předmět vytváří prostor pro osobní zkušenost a osvojení praktických dovedností i náhledu na rozsah komplexní péče o klienta (potřebu kooperace v rámci multidisciplinárního týmu ve smyslu návaznosti a propojenosti poskytované péče).


Osnova předmětu


Odborná praxe probíhá na základě trojstranného kontraktu s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran, ve kterém jsou ošetřeny práva i povinnosti školy, studenta i pracoviště v souvislosti s nakládáním s důvěrnými údaji - mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou - https://isz.vspj.cz/soubory/download/soubor/1815. Pro konkrétní náplň výkonu odborné praxe zpracovává student při nástupu na praxi ve spolupráci s mentorem Akceptační list/Plán praxe. Při ukončení výkonu praxe student i mentor zpracovávají hodnocení, které jako forma zpětné vazby dále zpracováváno (studentovi umožňuje reflektovat stav a vývoj vlastních předpokladů pro výkon profese; škole poskytuje prostor pro zvýšení kvality vzdělávání v praktické přípravě studentů).


Student vykonává komplex činností sociální práce ve stanoveném časovém období, což mu umožňuje projít jednotlivými fázemi procesu (pozorování, nácvik, procvičování) i práce s klientem/pacientem. V průběhu praxe zaznamenává svoji činnost do deníku praxe, jehož obsah je základem pro zpětnou vazbu od vyučujícího praxe a výuku předmětu Supervize praxe III. Jedná se zejména o tyto činnosti: • student se seznamuje s fungováním vybraného zařízení nebo pracoviště: organizační strukturou, posláním, zařazením v systému péče, cílovou skupinou klientů, personálním a prostorovým vybavením, financováním zařízení apod.;

 • student získává základní praktické zkušenosti v oblasti zdravotně-sociální péče, např. v  činnosti pracovníka přímé péče, zdravotně-sociálního pracovníka, sociálního pracovníka;

 • student aplikuje získané teoretické poznatky;

 • student si pod odborným dohledem osvojuje kompetence pro výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka a sociálního pracovníka;

 • student se učí orientaci v náplni práce jednotlivých pracovních pozic přímé péče o klienta/pacienta/uživatele a je konfrontován s nutností kooperace v rámci multidisciplinárního týmu;

 • student charakterizuje průnik činnosti zdravotně sociálního pracovníka s činností dalších pracovníků přímé péče;

 • student získává přehled o způsobu vedení dokumentace;

 • student je schopen získat a zpracovat jednotlivé části Portfolia odborné praxe ve vztahu k vybranému zařízení;

 • student je schopen reflexe každodenního dění v organizaci i mimořádných situací;

 • student je schopen sebereflexe v rámci výkonu své praxe.
^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím