Základy zdravotnické legislativy

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětZáklady zdravotnické legislativy (ZZL-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • Historický vývoj zdravotnického práva. Role státu a církve.
 • Vymezení pojmu a zásad zdravotnického práva.
 • Základní prameny zdravotnického práva.
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.
 • Úmluva o právech dítěte.
 • Organizace a systém zdravotnictví v ČR. Státní a nestátní zdravotnická zařízení. Světová zdravotnické organizace a její poslání. Pracovníci ve zdravotnictví a zdravotničtí pracovníci.
 • Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče.
 • Základní práva a povinnosti klienta při poskytování zdravotní péče.
 • Souhlas klienta s poskytováním zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče bez souhlasu a proti vůli klienta, jednání v krajní nouzi.
 • Neposkytnutí pomoci jako kriminální jednání.
 • Umělé přerušení těhotenství. Kriminální potrat.
 • Transplantační právo. Transplantace, dárci orgánů.
 • Právní význam pojmu smrt. Ohledání mrtvého. Zdravotní a soudní pitva.
 • Ochrana nenarozeného života v českém právu.
 • Pojem a ochrana veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví.
 • Zdravotní pojištění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nemocenské pojištění. Zákon o nemocenském pojištění.

Doporučená literatura

 • PRCHAL, P.: Studijní opora "Základy zdravotnické legislativy"
 • OSINA, P.: Legal Theory, Praha: Nakladatelství Leges, 2017.
 • MACH, J.: Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010.
 • SVEJKOVSKÝ, J., a kol.: Zdravotnictví a právo, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2016.
 • HARVÁNEK, J., a kol.: Teorie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008,
 • ŠUSTEK, P., HOLČATEK, T.: Zdravotnické právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Anotace


Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativní úpravou medicínského práva v ČR i v evropském kontextu. Seznámení studentů s organizaci zdravotní péče, zásadami poskytování zdravotní péče, souhlasu klienta s poskytováním zdravotní péče, prováděním zdravotní péče bez souhlasu a proti vůli klienta, problematiku umělého přerušení těhotenství, transplantačního práva, euthanasie a asistované sebevraždy, odpovědnosti za škodu vzniklé při poskytování zdravotní péče a právy klienta při poskytování zdravotní péče. Vedle této oblasti budou studenti kompletně seznámeni s právní úpravou ochrany veřejného zdraví a zdravotního pojištění a vybraných otázek sociálního zabezpečení (dočasná pracovní neschopnost, invalidita).Student získá základní orientaci v právní úpravě zdravotnického práva, dokáže se orientovat v právních normách českého zdravotnického práva a dokáže tyto správně interpretovat a aplikovat. Je plně způsobilý řešit základní právní situace při poskytování zdravotní péče a poskytovat v tomto základní právní pomoc.Osnova předmětu:


 • Historický vývoj zdravotnického práva. Role státu a církve.

 • Vymezení pojmu a zásad zdravotnického práva.

 • Základní prameny zdravotnického práva.

 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

 • Úmluva o právech dítěte.

 • Organizace a systém zdravotnictví v ČR. Státní a nestátní zdravotnická zařízení. Světová zdravotnické organizace a její poslání. Pracovníci ve zdravotnictví a zdravotničtí pracovníci.

 • Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče.

 • Základní práva a povinnosti klienta při poskytování zdravotní péče.

 • Souhlas klienta s poskytováním zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče bez souhlasu a proti vůli klienta, jednání v krajní nouzi.

 • Neposkytnutí pomoci jako kriminální jednání.

 • Umělé přerušení těhotenství. Kriminální potrat.

 • Transplantační právo. Transplantace, dárci orgánů.

 • Právní význam pojmu smrt. Ohledání mrtvého. Zdravotní a soudní pitva.

 • Ochrana nenarozeného života v českém právu.

 • Pojem a ochrana veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví.

 • Zdravotní pojištění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nemocenské pojištění. Zákon o nemocenském pojištění.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím