Sociologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětSociologie (SOC)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Daniel Hanzl
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Sociologie jako věda, předmět sociologie, disciplíny, vztah k jiným vědám. Základní etapy vývoje sociologie, sociologické teorie.
 • Společnost a její sociální struktura, útvary a procesy.
 • Sociologie nemoci a zdravotní péče.
 • Problémy v sociálním vývoji handicapovaného člověka. Pobyt handicapovaného člověka ve zdravotnickém zařízení.
 • Rodina a její vývojové fáze, krizová období. Hodnotová orientace rodiny a společnosti.
 • Sociálně patologické jevy a jejich řešení společností.
 • Vznik a formy alkoholové a nealkoholové narkomanie.
 • Gender problematika.
 • Delikvence, nápravně výchovná péče. Nezaměstnanost.

Doporučená literatura

 • PETRUSEK, M.: Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: Slon, 1994
 • BÁRTLOVÁ, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada, 2005.
 • PETRUSEK, M. a kol.: Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 2013.
 • BAUMANN, Z.: Myslet sociologicky. Praha: Slon, 2002.
 • KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha: Slon, 2012.

Anotace

Kurz je koncipován jako teoretický. Vede studenta k pochopení složitosti socializace člověka, poukazuje na vliv společenského prostředí na utváření osobnosti, na zákonitosti vývoje a na problematiku zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. Předmět seznámí se základními kategoriemi sociologie, s poznatky o sociálních vztazích uvnitř profesní skupiny. Zprostředkuje poznatky a názory na vybrané společenské jevy a procesy, včetně oblasti zdraví a nemoci, zdravotní péče. V rámci tohoto předmětu budou studenti rovněž seznámeni s historickými, kulturními a sociálními souvislostmi genderových otázek, s postavením žen a mužů na trhu práce, s otázkami nerovnosti a diskriminace, s postavením ženy a muže v rodině.

 

Osnova předmětu: • Sociologie jako věda, předmět sociologie, disciplíny, vztah k jiným vědám. Základní etapy vývoje sociologie, sociologické teorie.

 • Společnost a její sociální struktura, útvary a procesy.

 • Sociologie nemoci a zdravotní péče.

 • Problémy v sociálním vývoji handicapovaného člověka. Pobyt handicapovaného člověka ve zdravotnickém zařízení.

 • Rodina a její vývojové fáze, krizová období. Hodnotová orientace rodiny a společnosti.

 • Sociálně patologické jevy a jejich řešení společností.

 • Vznik a formy alkoholové a nealkoholové narkomanie.

 • Gender problematika.

 • Delikvence, nápravně výchovná péče. Nezaměstnanost.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím