Úvod do právní teorie a praxe I.

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětÚvod do právní teorie a praxe I. (UPTP1-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 3 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní charakteristika trestního práva, přečiny a zločiny
 • Ukládání trestních sankcí mladistvým a osobám starším 18 let
 • Stádia trestního řízení
 • Pojem správního práva, zahájení správního řízení, důkazní prostředky
 • Zajištění účelu a průběhu správního řízení
 • Přerušení a zastavení správního řízení, správní rozhodnutí a jeho právní důsledky
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Exekuční řízení
 • Vyřizování stížností
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Opatření obecné povahy
 • Správní soudnictví
 • Organizace a činnost veřejné správy, principy a zásady
 • Právo na přístup k informacím
 • Úředníci veřejné správy
 • Obecní zřízení
 • Krajské zřízení
 • Hlavní město Praha

Doporučená literatura

 • NEDBÁLEK, K., VESELÁ, R., ŠABATA, K.: Trestní právo hmotné: (právní stav k 1.10.2017). 5. aktualizované vydání. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2017. ISBN 978-80-7314-393-0.
 • FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T.: Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.
 • SKULOVÁ, S.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-688-0.
 • SPIRIT, M. a kol.: Základy práva pro neprávníky. po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-551-7.
 • OSINA, P.: Legal Theory. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7502-223-3.

Anotace


Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi v oblasti veřejnoprávních teoretických konstrukcí, znalostmi ústavního pořádku, struktury veřejného práva se zaměřením na oblasti trestního a správního práva s přihlédnutím k zaměření oboru. Student se seznamuje s právní úpravou trestního a správního práva, s obecnými principy organizace a činnosti veřejné správy, s právní úpravou obecního zřízení, krajského zřízení a právní úpravou pro hlavní město Prahu. Důvodem studia trestního a správního práva je velká pravděpodobnost jeho uplatnění v oboru, zejména v sociální práci, a úzká návaznost na řadu konfliktních či mezních sociálních situací. Studium studentovi poskytuje poměrně přesnou představu o složitosti právních institutů a připravuje jej na výkon povolání v rámci veřejné správy, a to jak v pracovním, tak i služebním poměru. Student se dále seznamuje podrobněji s hmotným, organizačním a procesním správním právem a dokáže se orientovat jak v trestním, tak ve správním právu. Student bude schopen interpretovat relevantní veřejnoprávní předpisy, aplikovat tyto předpisy v určitých pro studium rozhodujících právních situacích a na příkladech konkrétní právní úpravy vyřešit právní problém (týkající se trestního a správního práva). Student dokáže sepsat procesní podání. Dokáže rozlišovat státní správu a samosprávu. Student bude v konkrétních situacích schopen provést právní kvalifikaci a poradit v určité životní situaci.Osnova předmětu:


 • Základní charakteristika trestního práva, přečiny a zločiny

 • Ukládání trestních sankcí mladistvým a osobám starším 18 let

 • Stádia trestního řízení

 • Pojem správního práva, zahájení správního řízení, důkazní prostředky

 • Zajištění účelu a průběhu správního řízení

 • Přerušení a zastavení správního řízení, správní rozhodnutí a jeho právní důsledky

 • Řádné a mimořádné opravné prostředky

 • Exekuční řízení

 • Vyřizování stížností

 • Veřejnoprávní smlouvy

 • Opatření obecné povahy

 • Správní soudnictví

 • Organizace a činnost veřejné správy, principy a zásady

 • Právo na přístup k informacím

 • Úředníci veřejné správy

 • Obecní zřízení

 • Krajské zřízení

 • Hlavní město Praha


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím