Psychologie

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětPsychologie (PSY)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Obsah předmětu:
 • Psychologie jako věda
 • Metody používané v psychologii
 • Psychologické typy osobnosti
 • Techniky posuzování a hodnocení osobnosti
 • Profesionální deformace
 • Workoholismus
 • Emoce
 • Emoce Řízení ve vypjatých situacích
 • Kritické zpětné vazby
 • Komunikace, asertivita, jednání s veřejností
 • Uspokojení z práce, uspokojení potřeb podřízených
 • Duševní zdraví, personální činnost a psychosociální hlediska
 • Tým a jeho výkon

Doporučená literatura

 • Povinná literatura
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kniha psychologie. Praha, Universum, 2014.ISBN 978-80-4316-0.
 • NAKONEČNÝ, M. Obecná psychologie. Praha, Triton, 2016. EAN 978-80-3001-1.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha, Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2.
 • Doporučená literatura
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie. Praha, Grada,
  2016.ISBN 978-80-247-5414-7.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • SELINGMAN, M., E., P. Opravdové štěstí - pozitivní psychologie v
  praxi. Praha, Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-2944-6.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti psychologie. Cvičení jsou orientována aplikačně na efektivní uplatnění sociálně psychologických dovedností v profesních pozicích v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Na základě praktických cvičení a příkladů se studenti naučí využívat získané znalosti a dovednosti v reálném životě. Předmět je prezentován tak, aby podnítil zájem studentů nejenom o vlastní duševní dění, jeho poznávání, techniky sebeovládání, ale i o společnost, její strukturu a její vliv na jedince. Sociální aspekt látky je orientován více prakticky, a to na práci s lidmi v rámci kolektivu a ve vedoucí pozici. Výuka poskytne základní psychologické teorie a pojmy, které studentům lépe umožní chápat souvislosti základních společenských procesů, poskytne fakta a souvislosti jako nezbytnou součást manažerské kompetence a v neposlední řadě vybaví studenty jazykem potřebným pro vedení odborných diskusí.


Znalosti:  Student umí vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie, rozumí jejich souvislostem. Studenti umí analyzovat  praktická doporučení pro práci s lidmi, o formách komunikace,  optimálním vedení diskuse, řešení konfliktů.


Dovednosti: Student si umí vytvořit návyk pravidelné sebereflexe, který je nejlepší cestou  k vylepšování způsobů jednání s lidmi včetně  objektivnějšího náhledu vlastní  způsobilosti, která tím umožňuje adekvátnější volbu cílů na horní hranici možností. Umí si tvořivě poradit ve frustrační situaci, má schopnost  řešit konflikty,  uvědoměle přistupovat k situacím adjustačního typu.  Student diagnostikuje a je s to řešit maladaptivní projevy.


Obecné způsobilosti:  Student je schopen lepší orientace v sobě samém, je připraven i na porozumění duševnímu dění spolupracovníků či podřízených. Student je schopen dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím