Mechanika tekutin

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětMechanika tekutin (MT)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do mechaniky tekutin, základní pojmy a veličiny. Vlastnosti tekutin (stlačitelnost, roztažnost, vazkost, kapilarita).
 • 2. Hydrostatiky. Hydrostatický tlak, Pascalův a Archimedův zákon. Síly na stěnu.
 • 3. Relativní rovnováha kapalin při pohybu. Stabilita těles při plování.
 • 4. Základní zákony hydrodynamiky (rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, energetické rovnice, věta o změně hybnosti).
 • 5. Výtok z nádob.
 • 6. Měření rychlosti, průtoku, tlaku.
 • 7. Laminární a turbulentní proudění v trubici – Reynoldsův pokus. Průtok vazké tekutiny potrubím.
 • 8. Nestacionární průtok potrubím. Hydraulický ráz.
 • 9. Průtok tekutiny rotujícími kanály.
 • 10. Dynamické účinky proudu tekutiny.
 • 11. Laminární a turbulentní proudění.
 • 12. Obtékání těles, mezní vrstva, odpor tlakový a třecí, vztlak.
 • 13. Podobnost a dimenzionální analýza, podobnostní kritéria. Základy experimentu v mechanice tekutin.

Doporučená literatura

 • Raček: TM - Mechanika tekutin a termomechanika, Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ISBN 978-80-214-4343-3
 • Klimko M., Žitek P., Sedlák K.: Sbírka příkladů z mechaniky tekutin I.FST ZČU, 2017
 • Nožička. Mechanika tekutin, ČVUT skripta, ISBN 80-0102865-8, 2004
 • Ježek J., Váradiová B., Adamec J.: Mechanika tekutin, ČVUT v Praze 2000

Anotace

Předmět Mechanika tekutin předkládá znalosti o vlastnostech a chování tekutin, jejich proudění a působením na své okolí. Obsah přednášek je přizpůsoben potřebám pro průmyslovou a strojírenskou praxi. Cílem předmětu je propojení základním pojmů, principů a metod v mechanice tekutin s ostatními matematickými, technickými a fyzikální předměty studia. Důraz je kladen na aplikaci teoretické části předmětu pro potřeby běžné technické praxe.


Znalosti: student zná základní fyzikální principy v mechanice tekutin, chování a vlastnosti tekutin. Zná použití teoretických a experimentálních metod pro technický návrh, dimenzování a optimalizaci úloh mechaniky tekutin.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím