Části a mechanismy strojů II

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětČásti a mechanismy strojů II (CMSII-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška7 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do předmětu, plán práce, statické dimenzování strojních součástí.
 • Dynamické charakteristiky strojních součástí. Předepjaté, dynamicky zatížené šroubové spoje.
 • Hřídele. Návrh a výpočet při statickém a dynamickém namáhání.
 • Spolehlivost a životnost dynamicky zatížených strojních součástí a sestav.
 • Cyklické zatěžování strojních součástí, únavový lom. Predikce poruchy, význam pro životnost celku.
 • Provozní diagnostika strojních součástí a celků.
 • Nástroje počítačové podpory návrhu a analýzy sestav.
 • Topologie sestavy strojního zařízení, optimalizace z hlediska montáže.
 • Hydraulické soustavy, struktura, základní charakteristiky.
 • Elektromechanické soustavy, struktura, základní charakteristiky.
 • Pneumatické soustavy, struktura, základní charakteristiky.
 • Kombinování mechanických soustav, aplikační kritéria.

Doporučená literatura

 • Shigley JE., Mischke CHR., Budynas RG. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
 • Svoboda P., Brandejs J. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. 5. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 234 s. ISBN 978-80-7204-838-0.
 • Švec V. Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s. ISBN 978-80-01-04138-3
 • DIMAROGONAS, Andrew D. Machine design: a CAD approach. New York: John Wiley, c2001. ISBN 9780471315285.
 • SHIGLEY, JOSEPH E.; CHARLES R. MISCHKE; RICHARD G. BUDYNAS. Mechanical engineering design / Joseph Shigley, Charles Mischke and Richard Budynas. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2004. ISBN 9780071232708.
 • Uicker JJ., Pennock GR., Shigley JE. Theory of machines and mechanisms. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0195371239

Anotace

Cílem předmětu je získání aplikačních znalostí v oblasti návrhu sestav strojních zařízení. Vysvětlena je problematika pevnostního dimenzování komponent strojních součástí, kinematiky mechanismů a montáže sestav. Je vysvětlen vliv materiálových a tvarových charakteristik na funkčnost součásti v sestavě strojního zařízení. Výpočty jsou prováděny analyticky a s využitím CAE simulací na CAD modelech - virtuálních prototypech. Na simulačních modelech jsou znázorněny charakteristiky mechanických, elektromechanických, hydraulických, pneumatických a kombinovaných soustav ve strojních zařízeních.  


Znalosti: Posluchač zná metodiku návrhu, výpočtu a provedení simulace řešení strojní součásti a sestavy. Zná základní výpočtové modely a postupy jejich využití pří výpočtech. Metodiku aplikuje na složitější sestavy a konstrukční celky. Aplikuje optimální mechanické řešení na různé úrovni sestavy strojního zařízení. Na základě analýzy sestavy určí montážní celky a definuje optimální topologii úrovní sestavy strojního zařízení z montážního a logistického hlediska.  


Dovednosti: Posluchač umí navrhnout a dimenzovat analytickou metodou řešení strojní součást pro funkční použití v sestavě. Realizuje simulaci statických a dynamických vlastností sestavy s využitím CAE aplikace na virtuálním prototypu, analyzuje výsledky výpočtů a simulací a navrhuje optimalizaci řešení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím