Kvalitativní výzkum a jeho využití v praxi sociální práce

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětKvalitativní výzkum a jeho využití v praxi sociální práce (KlVaV-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantPhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 1 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

 • SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005.
 • e-learningová opora k tomuto předmětu
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.ISBN 978-80-247-0865-2.
 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016.
 • BRYMAN, A. Social research methods (4th ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.
 • HUMMELVOLL, J.K. The multistage focus group interview.
 • PUNCH, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015.
 • CORBIN, J., STRAUSS, A. Basics of Qualitative Research. New York: SAGE, 2014.
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2011.

Anotace


Anotace předmětu


Předmět prohlubuje dosud získané znalosti a dovednosti v oblasti kvalitativního výzkumu s ohledem na téma duševního zdraví.Znalosti


Student zná vybrané metody a techniky kvalitativního výzkumu.   Dovednosti


Student dokáže formulovat vhodné otázky do kvalitativního rozhovoru, vést rozhovor s jednotlivcem i skupinou, včetně zapojení peer výzkumníků. Student dokáže udělat záznam z pozorování. Student dokáže získaná data analyzovat a interpretovat. Student dokáže identifikovat limity svého výzkumného šetření.  Obecné způsobilosti


Student dokáže pracovat samostatně, ale i v týmu, je schopen dohledat potřebné informace a pracovat s nimi.  Struktura předmětu • Vymezení kvalitativního výzkumu (etika, kvalita, definice)

 • Proces přípravy KV (cíle, kritéria výběru participantů, relevantní zdroje, vstup do terénu)

 • Metody a techniky sběru dat v KV (rozhovor, focus group, multistage focus group, pozorování, analýza dokumentů, videozáznam)

 • Analýza a interpretace získaných dat v KV (proces, vybrané analytické postupy a interpretace)

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím