Ošetřovatelské postupy 1/VS

Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství - platný od ZS 2024/2025

PředmětOšetřovatelské postupy 1/VS (OP1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecné ošetřovatelství - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZA
Všeobecné ošetřovatelství - kombi, platný od ZS 2024/2025 P 1 4 kr. ZA
Všeobecné ošetřovatelství - platný od ZS 2024/2025 P 1 4 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovací jednotka a její vybavení
 • Organizace práce zdravotnického týmu
 • Lékařská a sesterská vizita
 • Nemocniční lůžko a jeho vybavení
 • Infekce spojené se zdravotní péčí
 • Nemocniční hygiena
 • Léčebné a vyšetřovací polohy
 • Příjem, překlad, propuštění
 • Zdravotnická dokumentace
 • Péče o hygienu pacienta, prevence dekubitů a opruzenin
 • Hygienická péče u dětí
 • Výživa a stravování nemocných
 • Výživa kojenců a malých dětí
 • Monitoring fyziologických funkcí
 • Ošetřovatelský proces při zajištění vyprazdňování stolice
 • Ošetřovatelský proces při zajištění vyprazdňování moče
 • Odběr biologického materiálu
 • Ošetřovatelský proces při podávání léků
 • Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků
 • Aplikace i.v. injekcí
 • Periferní a centrální žilní vstupy
 • Infuzní terapie

Doporučená literatura

 • JAROŠOVÁ, D. a kol. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
 • PLEVOVÁ, I., KACHLOVÁ, M. Postupy v ošetřovatelské péči 1 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2022. 160 s. ISBN 978-80-271-3032-0.
 • Studijní opory v LMS Moodle
 • VEVERKOVÁ, E. a kol. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019.228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.
 • VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.• JAROŠOVÁ, D. a kol. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 273 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • GURKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Klinické prostředí v přípravě sester. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
 • CHARVÁT, J. a kol. Žilní vstupy dlouhodobé a střednědobé. 1, vydání. Praha: Grada Publishing a.s. 2016. 183s. ISBN 978-80-271-9438-4.
 • KLUWER, Wolters. Lippincott Nursing Procedures. 9th Edition. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2022. ISBN 1975178580.
 • MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha. Galén, 2015. 174s. ISBN 978-80-749-2139-1.
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry, 2. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2015.288s. ISBN 978-80-247-4449-0.
 • PLEVOVÁ, I. Ošetřovatelství II, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2019.198s. ISBN 978-80-271-0889-3.
 • PLEVOVÁ, I. Ošetřovatelství I, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2018.286s. ISBN 978-80-271-0888-6.
 • VEVERKOVÁ, E. a kol. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019.192 s. ISBN 978-80-271-2099-4.
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 776 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • VONDRÁČEK., L. WIRTHOVÁ, V., PAVLICOVÁ, J. Základy praktické terminologie pro sestry. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3697-6.
 • ZACHOVÁ, V. a kol. Stomie. 1. vydání. Praha. Grada Publishing, 2010. 200s. ISBN 978-80-247-3256-5.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Cílem předmětu je získat nejen teoretické znalosti, ale především manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provedení konkrétních odborných výkonů a procedur u pacientů v ambulantní, nemocniční či sociální sféře. Zaměřuje se na nácvik ošetřovatelských technik výkonů a postupů ošetřovatelských intervencí. Předmět nabízí studentovi na základě individuálního přístupu k nemocnému vybrat postup výkonu pro pacienta a danou situaci nejvýhodnější a přesto dodržet veškeré předpoklady bezpečného poskytnutí ošetřovatelské péče. Na základě teoretických znalostí student zhodnotí rizikové oblasti v ošetřovatelské péči o pacienta a provede příslušné intervence. Důraz je kladen na dodržování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně tématu desinfekce a sterilizace, dodržování postupů „lege artis“ ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií, akceptování práv nemocných a rozvoj komunikačních dovedností.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím