Multikulturní ošetřovatelství

Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství - platný od ZS 2024/2025

PředmětMultikulturní ošetřovatelství (MKO-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecné ošetřovatelství - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Všeobecné ošetřovatelství - kombi, platný od ZS 2024/2025 P 6 2 kr. ZA
Všeobecné ošetřovatelství - platný od ZS 2024/2025 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Kultura, její vrstvy, význam kultury.
 • Základní pojmy – kulturní šok, kulturní slepota, kulturní bolest.
 • Multikulturalismus a transkulturalismus.
 • Národnostní menšiny a etnicita, xenofobie a rasismus.
 • Náboženství – religiozita, víra, náboženské směry.
 • Problematika globalizace.
 • Modely transkulturního ošetřovatelství.
 • Problematika světových náboženství a jejich specifik v oblasti poskytování zdravotní péče.
 • Problematika vybraných minorit a subkultur – Rómové.
 • Problematika bezdomovectví.

Doporučená literatura

 • Kutnohorská, J. Multikulturní ošetřovatelství v praxi. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4413-1.
 • Olišarová, V., Tóthová, V. a K. Toumová. Teoretická a filozofická východiska problematiky menšin v ošetřovatelské péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. ISBN 978-80-739-4674-6.
 • Studijní opory v LMS Moodle
 • Tóthová V. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. Praha: Triton ve splupráci s Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 2012. ISBN 978-80-738-7645-6.
 • Cílková, E. Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-736-7890-6.
 • Haddad, Linda. Transcultural Concepts Nursing Care: Assessment and Intervention. 8th edition. Elsevier, 2020. ISBN 0323797709.
 • Mastiliaková, D. Implementace multikulturní variability do kulturní identity české společnosti a její odraz ve zdravotnické praxi: podpora mutikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání u nelékařských oborů. Ostrava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakaulta, Ústav ošetřovatelství, 2007. ISBN 978-80-724-8406-5.
 • Soukup, V. Soukup, V. Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-432-8. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-432-8.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zabývá se vybranou pojmovou terminologií, multikulturní diagnostikou, základními charakteristikami a kulturou minoritních skupin, včetně Romů. Seznamuje se specifiky péče o bezdomovce. Zdůrazňuje transkulturní přístup sestry v ošetřovatelské péči, umožňuje pochopit odlišné hodnoty, jazykové bariéry i sociokulturní bariéry a přesvědčení pacienta.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím