Veřejné finance

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětVeřejné finance (VF)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Tématický plán pro přednášky
 • Týden Obsah
 • 1 Členění národního hospodářství podle principu financování
 • 2 Veřejné finance ve smíšené ekonomice
 • 3 Meritorní nástroje ekonomiky a řízení
 • 4 Státní rozpočet
 • 5 Veřejné výdaje
 • 6 Příjmy veřejných rozpočtů
 • 7 Daně, základy daňové teorie
 • 8 Daňový systém v ČR, charakteristiky nepřímých daní
 • 9 Charakteristiky přímých daní
 • 10 Charakteristiky ostatních daní ( zdravotní a sociální pojištění )
 • 11 Fiskální politika, rozpočtový deficit
 • 12 Veřejný dluh
 • 13 Regionální a strukturální politika EU
 • 14 Finanční řízení investičních projektů a veřejné zakázky
 • Tématický plán pro cvičení
 • 1 Neziskový sektor, opodstatnění existence neziskových organizací
 • 2 Vize, poslání, funkce, cíle a efektivnost neziskového sektoru
 • 3 Plánování v neziskové sféře, marketing, fundraising
 • 4 Účetnictví, kalkulace, rozpočty, ceny, výkony v neziskové sféře
 • 5 Rozpočetnictví neziskových organizací
 • 6 Principy hospodaření územních samosprávných celků a organizačních složek státu
 • 7 Daňový systém v ČR
 • 8 Daň z příjmu právnických osob
 • 9 Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci
 • 10 Daň z příjmu fyzických osob - podnikatelé
 • 11 Daň z přidané hodnoty
 • 12 Ostatní daně
 • 13 Zdravotní a sociální pojištění
 • 14 Finanční řízení, vyhodnocování veřejných projektů

Doporučená literatura

 • Studijní literatura primární
 • NEČADOVÁ,V., Veřejná správa, VŠP Jihlava, 2009, ISBN 978-80-87035-19-1
 • PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR,M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha: ASPI 2006
 • IZÁK,V. Fiskální politika. Praha: Oeconomica VŠE 2005. ISBN 80-245-0976-8
 • REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: EKOPRESS 2001. ISBN 80-86119-41-6
 • Studijní literatura secundární
 • HAMERNÍKOVÁ, B. Veřejné finance. Praha: 1994
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha:EUROLEX BOHEMIA 1996.
 • HAMERNÍKOVÁ, B. Veřejné finance – metodická příručka, vzorové otázky a příklady, Praha: VŠE 1997.
 • KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika . Praha: Oeconomica VŠE 2006.
 • KUBÁTOVÁ,K.Daňová teorie – úvod do problematiky. Praha: Oeconomica VŠE 2006.
 • VANČUROVÁ, A., KLAZAR,S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky .Praha: Oeconomica VŠE 2006
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vč. všech novel
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů vč. všech novel
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vč. všech novel
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční vč. všech novel

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti včetně všech novel
 • NEČADOVÁ,V.: Veřejné finance, Studijní opora,Jihlava, Vysoká škola polytechnická,
  2012, 327 str. ISBN 978-80-87035-96-6.

Anotace

Anotace předmětu a výstupy předmětu

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti teorie veřejných financí (případně šířeji veřejné ekonomie), vytvořit a osvojit si vazbu mezi teorií a praxí veřejných financí, pochopit a vysvětlit podmíněnost veřejných financí veřejnou volbou. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů a souvislostí spjatých s veřejnými financemi. Na cvičeních jsou procvičována a diskutována jednotlivá témata na konkrétních případech a příkladech.

Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní apod. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický  vývoj země v krátkém i dlouhém období.

Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat  sociálně ekonomická data týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.

Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontexu. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

 • LAJTKEPOVÁ,E. Veřejné finance.  2. Aktuální a rozšířené vydání. Brno:  Akademické  nakladatelství CERM, 2009,ISBN 978-80-7204-495-5
 • LAJTKEPOVÁ,E. Veřejné finance. Studijní opora pro kombinované studium,Jihlava, VŠPJ, 2012, ISBN (sine)
 • NEČADOVÁ,V.:  Veřejné finance, Studijní opora, Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2012, 327 str. ISBN 978-80-87035-69-6.
 •  PEKOVÁ,J. Veřejné finance, úvod do problematiky.4. aktual. a roz. vyd. Praha ASPI, 2008, ISBN 978-80-7204-618-8
 • NEČADOVÁ, V.: Veřejná správa,  VŠP Jihlava, 2009, ISBN 978-80-8703519-1
 • KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. 5. Vyd. Praha: Wolters Kluver, 2010,ISBN 978-80-735780-7357-574-8
 • PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR,M.:Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006, ISBN 978-80-9523620-1
 • DVOŘÁK,P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize,  C. H. Beck, Praha 2008
 • Vyd. ISBN 978-80-7400-075-1

Doporučená:

 • PEKOVÁ, J.: Finance územní samosprávy: teorie a práce v ČR.  1. Vyd.. Praha: Wolters Kluver, 2011, ISBN 978-80-7357-614-l
 • HAMERNÍKOVÁ, B. MAAYTOVÁ,A:. Veřejné finance, 2. Vyd. Praha: Wolters Kluver, 2010, ISBN 978-80-7357-497-0
 • IZÁK,V. Fiskální politika, Praha Oeconomica VŠE 2010, ISBN 978-80-245-1669-l
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2.aktual. a roz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247.2789-9

Legislativa:

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), v platném znění

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška MF  323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

Obsah předmětu

    Seznámení s předmětem a Kartou předmětu

    Základní pojmy týkající se VF, Pestoff

    Teorie veřejné volby, rozhodování e veřejném sektoru – specifikum

    Teorie veřejných financí

    Základy daňové teorie

    Příjmy  veřejných rozpočtů

    Výdaje veřejných rozpočtů

   Fiskální politika státu

   Fiskální federalismus, soustava veřejných rozpočtů

   Rozpočtová soustava v ČR – Státní rozpočet

   Rozpočty obcí, krajů, Rozpočtové určení daní

   Rozpočtový deficit a veřejný dluh

   Sociální zabezpečení

   Etika veřejných financí

 

 

Studijní zátěž a požadavky na zakončení předmětu

Studijní zátěž:

Prezenční studium/Kombinované studium (hodin)
Přednášky - 28/6, Cvičení - 14/8
Samostatná příprava – 100/142
Celkem - 156/156

 

Požadavky na zakončení předmětu:

Prezenční studium – zápočet:

 • Aktivní účast na cvičeních – tolerovány jsou 2 neomluvené absence za semestr. 
 • Půlsemestrální test (doporučeno psát v 8. týdnu) v rozsahu dosud probraného učiva, dosažení minimálně 60 % úspěšnosti.
 • Referát a jeho přednes na téma  týkající se veřejných financí a problematiky s veřejnými financemi související. Písemné vyhotovení záznamu referátu.
 • Seminární práce na téma související s obsahem předmětuVeřejné financeo počtu stran 18 – 23, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle doporučeného materiálu autorky Jany Borůvkové - Jak psát seminární a bakalářské práce.
 • Zápočtový test, dosažení minimálně 60 % bodů (tj. 12 bodů z max. 20 možných).  

Kombinované studium – zápočet:

Vypracování a odevzdání  referátu na aktuální téma z oblasti veřejných financí, vypracování seminární práce  na téma související s obsahem předmětu Veřejné finance, o počtu stran 18 – 23, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle doporučeného materiálu Jak psát seminární a bakalářské práce.

Prezenční/Kombinované studium – zkouška:

 

Zkouška je pouze písemná. Podmínkou absolvování předmětu je dosažení minimálně 60 % bodů ze zkouškového testu. Z testu lze získat max. 100 bodů, doba na vypracování je 90 minut..

Výsledná známka zkoušky je na základě výsledku ze zkouškového testu:

A        100 – 93%

B         92 -  84%

C         83 -  75%

D        74 -   67%      

E        66 -   60%

F        59 -     0%

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím