Veřejné finance

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma

PředmětVeřejné finance (VF-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Věra Nečadová ( necadova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Tématický plán pro přednášky
 • Týden Obsah
 • 1 Členění národního hospodářství podle principu financování
 • 2 Veřejné finance ve smíšené ekonomice
 • 3 Meritorní nástroje ekonomiky a řízení
 • 4 Státní rozpočet
 • 5 Veřejné výdaje
 • 6 Příjmy veřejných rozpočtů
 • 7 Daně, základy daňové teorie
 • 8 Daňový systém v ČR, charakteristiky nepřímých daní
 • 9 Charakteristiky přímých daní
 • 10 Charakteristiky ostatních daní ( zdravotní a sociální pojištění )
 • 11 Fiskální politika, rozpočtový deficit
 • 12 Veřejný dluh
 • 13 Regionální a strukturální politika EU
 • 14 Finanční řízení investičních projektů a veřejné zakázky
 • Tématický plán pro cvičení
 • 1 Neziskový sektor, opodstatnění existence neziskových organizací
 • 2 Vize, poslání, funkce, cíle a efektivnost neziskového sektoru
 • 3 Plánování v neziskové sféře, marketing, fundraising
 • 4 Účetnictví, kalkulace, rozpočty, ceny, výkony v neziskové sféře
 • 5 Rozpočetnictví neziskových organizací
 • 6 Principy hospodaření územních samosprávných celků a organizačních složek státu
 • 7 Daňový systém v ČR
 • 8 Daň z příjmu právnických osob
 • 9 Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci
 • 10 Daň z příjmu fyzických osob - podnikatelé
 • 11 Daň z přidané hodnoty
 • 12 Ostatní daně
 • 13 Zdravotní a sociální pojištění
 • 14 Finanční řízení, vyhodnocování veřejných projektů

Doporučená literatura

 • Studijní literatura primární
 • NEČADOVÁ,V., Veřejná správa, VŠP Jihlava, 2009, ISBN 978-80-87035-19-1
 • PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR,M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha: ASPI 2006
 • IZÁK,V. Fiskální politika. Praha: Oeconomica VŠE 2005. ISBN 80-245-0976-8
 • REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: EKOPRESS 2001. ISBN 80-86119-41-6
 • Studijní literatura secundární
 • HAMERNÍKOVÁ, B. Veřejné finance. Praha: 1994
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha:EUROLEX BOHEMIA 1996.
 • HAMERNÍKOVÁ, B. Veřejné finance – metodická příručka, vzorové otázky a příklady, Praha: VŠE 1997.
 • KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika . Praha: Oeconomica VŠE 2006.
 • KUBÁTOVÁ,K.Daňová teorie – úvod do problematiky. Praha: Oeconomica VŠE 2006.
 • VANČUROVÁ, A., KLAZAR,S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky .Praha: Oeconomica VŠE 2006
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vč. všech novel
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů vč. všech novel
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vč. všech novel
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční vč. všech novel

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti včetně všech novel
 • NEČADOVÁ,V.: Veřejné finance, Studijní opora,Jihlava, Vysoká škola polytechnická,
  2012, 327 str. ISBN 978-80-87035-96-6.

Anotace


Anotace předmětu a výstupy předmětu


Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti teorie veřejných financí (případně šířeji veřejné ekonomie), vytvořit a osvojit si vazbu mezi teorií a praxí veřejných financí, pochopit a vysvětlit podmíněnost veřejných financí veřejnou volbou. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů a souvislostí spjatých s veřejnými financemi. Na cvičeních jsou procvičována a diskutována jednotlivá témata na konkrétních případech a příkladech.


Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní apod. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický  vývoj země v krátkém i dlouhém období.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat  sociálně ekonomická data týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontexu. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná: • LAJTKEPOVÁ,E. Veřejné finance.  2. Aktuální a rozšířené vydání. Brno:  Akademické  nakladatelství CERM, 2009,ISBN 978-80-7204-495-5

 • LAJTKEPOVÁ,E. Veřejné finance. Studijní opora pro kombinované studium,Jihlava, VŠPJ, 2012, ISBN (sine)

 • NEČADOVÁ,V.:  Veřejné finance, Studijní opora, Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2012, 327 str. ISBN 978-80-87035-69-6.

 •  PEKOVÁ,J. Veřejné finance, úvod do problematiky.4. aktual. a roz. vyd. Praha ASPI, 2008, ISBN 978-80-7204-618-8

 • NEČADOVÁ, V.: Veřejná správa,  VŠP Jihlava, 2009, ISBN 978-80-8703519-1 • KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. 5. Vyd. Praha: Wolters Kluver, 2010,ISBN 978-80-735780-7357-574-8

 • PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR,M.:Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006, ISBN 978-80-9523620-1

 • DVOŘÁK,P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize,  C. H. Beck, Praha 2008

 • Vyd. ISBN 978-80-7400-075-1


 Doporučená: • PEKOVÁ, J.: Finance územní samosprávy: teorie a práce v ČR.  1. Vyd.. Praha: Wolters Kluver, 2011, ISBN 978-80-7357-614-l

 • HAMERNÍKOVÁ, B. MAAYTOVÁ,A:. Veřejné finance, 2. Vyd. Praha: Wolters Kluver, 2010, ISBN 978-80-7357-497-0

 • IZÁK,V. Fiskální politika, Praha Oeconomica VŠE 2010, ISBN 978-80-245-1669-l

 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2.aktual. a roz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247.2789-9Legislativa:Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném zněníZákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), v platném zněníZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném zněníZákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůVyhláška MF  323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném zněníObsah předmětu    Seznámení s předmětem a Kartou předmětu


    Základní pojmy týkající se VF, Pestoff


    Teorie veřejné volby, rozhodování e veřejném sektoru – specifikum


    Teorie veřejných financí


    Základy daňové teorie


    Příjmy  veřejných rozpočtů


    Výdaje veřejných rozpočtů


   Fiskální politika státu


   Fiskální federalismus, soustava veřejných rozpočtů


   Rozpočtová soustava v ČR – Státní rozpočet


   Rozpočty obcí, krajů, Rozpočtové určení daní


   Rozpočtový deficit a veřejný dluh


   Sociální zabezpečení


   Etika veřejných financí


 


  


 

Studijní zátěž a požadavky na zakončení předmětu
 


 

 Studijní zátěž:Prezenční studium/Kombinované studium (hodin)
Přednášky - 28/6, Cvičení - 14/8
Samostatná příprava – 100/142
Celkem - 156/156 Požadavky na zakončení předmětu:


Prezenční studium – zápočet: • Aktivní účast na cvičeních – tolerovány jsou 2 neomluvené absence za semestr. 

 • Půlsemestrální test (doporučeno psát v 8. týdnu) v rozsahu dosud probraného učiva, dosažení minimálně 60 % úspěšnosti.

 • Referát a jeho přednes na téma  týkající se veřejných financí a problematiky s veřejnými financemi související. Písemné vyhotovení záznamu referátu.

 • Seminární práce na téma související s obsahem předmětuVeřejné financeo počtu stran 18 – 23, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle doporučeného materiálu autorky Jany Borůvkové - Jak psát seminární a bakalářské práce.

 • Zápočtový test, dosažení minimálně 60 % bodů (tj. 12 bodů z max. 20 možných).   


Kombinované studium – zápočet:


Vypracování a odevzdání  referátu na aktuální téma z oblasti veřejných financí, vypracování seminární práce  na téma související s obsahem předmětu Veřejné finance, o počtu stran 18 – 23, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle doporučeného materiálu Jak psát seminární a bakalářské práce. 


Prezenční/Kombinované studium – zkouška:


 


Zkouška je pouze písemná. Podmínkou absolvování předmětu je dosažení minimálně 60 % bodů ze zkouškového testu. Z testu lze získat max. 100 bodů, doba na vypracování je 90 minut..


Výsledná známka zkoušky je na základě výsledku ze zkouškového testu:


A        100 – 93%


B         92 -  84%


C         83 -  75%


D        74 -   67%      


E        66 -   60%


F        59 -     0% 


 
 

 
 
  


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím