Aplikovaná sociální psychologie

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětAplikovaná sociální psychologie (PSYA-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU:
 • 1. Úvod do studia aplikované sociální psychologie
 • 2. Sociální komunikace
 • 3. Asertivita
 • 4. Sociální psychologie emocí
 • 5. Konflikty
 • 6. Sociální psychologie zdraví
 • 7. Člověk v rodině
 • 8. Člověk a organizace
 • 9. Člověk a média: Psychologie masové komunikace
 • 10. Člověk a ekonomika
 • 11. Psychologie náboženství
 • 12. Politická psychologie
 • 13. Psychologie životního prostředí
 • 14. Sociální psychologie školy

Doporučená literatura

 • ČERNÁ, M. Aplikovaná sociální psychologie. Studijní opora pro studenty CR na VŠPJ. Jihlava: VŠPJ, 2012.
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-763-9.
 • HENDL, J. Základy kvalitativního výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
 • KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-247-0180-4.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.
 • VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie I. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.
 • VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie II. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-247-0042-5.

Anotace

Cíl předmětu: Získání praktických sociálně psychologických dovedností a jejich efektivní uplatnění v profesních pozicích cestovního ruchu.


Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti aplikované sociální psychologie. Přednášky poskytnou úvodní vhled do oboru. Cvičení jsou orientována aplikačně na efektivní uplatnění sociálně psychologických dovedností v profesních pozicích cestovního ruchu. Na základě aktivit jako jsou testy, hry, řešení modelových situací nebo rozbor reálně existujících konfliktů se studenti naučí využívat získané znalosti a dovednosti v reálném životě.


 
Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z aplikované sociální psychologie a rozumí jejich souvislostem. Student prokazuje porozumění vlivům, které ve společnosti působí na prožívání
a chování každého jedince.


 


Dovednosti: Student dovede posoudit své myšlení, zvládání emocí a chování ve společnosti a být za to odpovědný. Student je schopen předvídat reakci lidí ve svém okolí v konkrétní situaci
a odhadnout, zda a pomocí jakých technik je vzniklý problém řešitelný. Student umí pečovat o své duševní zdraví.


Obecné způsobilosti:  Student dovede samostatně a odpovědět komunikovat s klienty nebo kolegy
a zvládat i náročné komunikační situace. Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím