Statistické metody

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětStatistické metody (STM-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 4 8 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 4 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Statistická závislost.
  Pojem stochastické závislosti a její jednotlivé možné případy (klasifikace stochastických závislostí ze všech možných pohledů). Prezentace závislosti číselných znaků (korelační diagram) a závislosti slovních znaků (kontingenční a asociační tabulka).Pojem „průběh“ a pojem „intenzita“ závislosti.
 • 2.Metoda nejmenších čtverců.

  Grafická interpretace minimálních čtverců, vyvození kritéria minimálních čtverců. Rozptyl závisle proměnné a jeho rozklad (zavedení pojmu index determinace a jeho interpretace).
  Soustava normálních rovnic obecně. Soustava normálních rovnic pro přímku, parabolu, lomenou funkci.

 • 3. Regresní úloha. Definice regresní úlohy jako jednostranné závislosti číselných znaků s řízenou nezávislou proměnnou. Korelační diagram. Regresní funkce, vypočet parametrů, grafická znázornění a interpretace výsledků. Index determinace a index korelace.
 • 4. Korelační úloha. Definice korelační úlohy jako oboustranné závislosti číselných znaků s oběma pozorovanými proměnnými. Korelační diagram. Sdružené regresní přímky, výpočet parametrů, grafické znázornění a interpretace výsledků. Koeficient determinace a koeficient korelace.
 • 5. Měření závislosti slovních znaků. Kontingenční a asociační tabulka. Podmíněné a marginální četnosti. Pozorované a vypočtené četnosti. Čtvercová kontingence. Koeficienty kontingence.
 • 6. Ekonomické časové řady (1). Definice časové řady a její grafická prezentace, druhy časových řad (okamžikové, úsekové, odvozené). Měření úrovně v časových řadách (aritmetický a chronologický průměr). Elementární absolutní a relativní růstové a přírůstkové charakteristiky a jejich průměrování.
 • 7. Ekonomické časové řady (2). Složky pohybu časové řady. Trend a jeho měření. Úloha o měření trendu jako regresní úloze s nezávislou časovou proměnnou (trendová funkce lineární a nelineární). Měření trendu filtrováním časové řady (prosté symetrické klouzavé průměry).
 • 8. Ekonomické časové řady (3). Identifikace sezónní složky v ekonomické časové řadě. Proporcionální a konstantní sezónnost. Empirické sezónní indexy. Systematická a nepravidelná složka časové řady.
 • 9. Časové srovnávání ve statistice. Pojem časového srovnávání, srovnávání absolutní a srovnávání relativní, zavedení pojmu index. Klasifikace ekonomických indexů z různých pohledů. Indexní řady (bazické a řetězové indexy).
 • 10. Složené individuální indexy. Složený individuální index intenzitní veličiny a jeho rozklad (index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury). Vztahy mezi složenými individuálními indexy.
 • 11. Souhrnné indexy. Agregace různorodých veličin. Hodnotový index. Cenové indexy a množstevní indexy (agregátní a průměrové tvary Laspeyresova a Paascheova indexu). Ideální Fisherovy indexy. Vztahy mezi souhrnnými indexy.

Doporučená literatura

 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha, Management Press, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005.
 • MAREK, L. a kol. Statistika pro ekonomy. Aplikace. Praha, Professional Publishing, 2005.
 • MINAŘÍK, B. Statistika I (druhá část). Brno, MZLU 2008.
 • CHAJDIAK, J. Štatistika v Exceli. Bratislava, STATIS, 2002.
 • WONNACOTT, T.H., WONNACOTT, R.J. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha, Victoria Publishing, 1993.

Anotace

Obsahem kurzu je seznámení se základními prakticky použitelnými statistickými metodami analýzy hospodářských jevů. Měření závislosti číselných znaků aplikací regresní a korelační úlohy a měření závislosti slovních znaků v kontingenční tabulce. Elementy popisu a analýzy dynamických jevů — časové řady, jejich klasifikace, měření úrovně dynamických jevů a elementární popis jejich vývoje — jednoduché modely trendu a sezónnosti. Základy srovnávání hospodářských jevů — poměrná čísla, indexy a absolutní rozdíly, jejich teorie, klasifikace a analýza. V hospodářské praxi využívané tvary individuálních a souhrnných indexů.


Znalosti: Student chápe a ovládá základní principy měření statistických závislostí číselných a slovních znaků a jejich nejjednodušší charakteristiky (regresní funkce, korelační index a koeficient, koeficienty kontingence a asociace). Student chápe a ovládá základní principy měření dynamiky sociálně-hospodářských jevů (chronologický průměr, absolutní a relativní růstové charakteristiky, klouzavé průměry, trendové funkce, sezónní indexy a konstanty, charakteristiky reziduální složky).   Student chápe a ovládá základní principy časového srovnávání v oblasti sociálně-hospodářských jevů (individuální jednoduché a složené indexy, hodnotový index, cenové a množstevní indexy).


 


Dovednosti: Student umí vyřešit regresní a korelační úlohu a analyzovat kontingenční a asociační tabulku.  Student umí popsat časovou řadu z hlediska úrovně, triviálních charakteristik dynamiky, trendu a sezónnosti. Student dovede vypočítat základní individuální a souhrnné indexy a interpretovat získané výsledky.


Obecné způsobilosti:  Student je orientován v oblasti popisu kvantitativní stránky sociálně-ekonomických jevů hromadné povahy a je schopen své znalosti vhodně uplatnit v ostatních předmětech svého studijního oboru a při zpracování bakalářské práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím