Geografie CR 2/C4

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma

PředmětGeografie CR 2/C4 (GECR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Eva Janoušková, Ph.D. ( janouskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Evropa jako destinace cestovního ruchu
 • Nejvýznamnější turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Evropě
 • Turismus v Americe
 • Turismus v Asii
 • Turismus v Africe
 • Turismus Australské oblasti a Oceánie

Doporučená literatura

 • JANOUŠKOVÁ E., CHALUPA P., HÜBELOVÁ D.: Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. Studijní opora VŠPJ, Jihlava 2012
 • ŠTYRSKÝ, J., ŠÍPEK, J.: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
 • HAMARNEH, I.: Geografie turismu. Mimoevropská teritoria. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4430-8
 • HORÁK, S.: Geografie cestovního ruchu Evropy. Pardubice: Nakladatelství Radek Drahný, 2006. ISBN 80-903734-1-0
 • ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J.: Geografie cestovního ruchu. Karolinum Praha, 2001.
 • MEČIAR, J.: Úvod do studia geografie. Pedagogická fakulta MU Brno, katedra geografie, 2006.

Anotace

Cílem předmětu je pochopení zákonitostí rozmístění cestovního ruchu v Evropě i v dalších světadílech a charakteristik nejvýznamnějších světových oblastí cestovního ruchu. Důraz je kladen na charakter soudobého světa, na vliv cestovního ruchu na udržitelnost dalšího rozvoje (Agenda 21).


Odborné znalosti: Student prokazuje podrobné znalosti z geografie Evropských zemí a přehledné znalosti z geografie mimoevropských zemí. Umí charakterizovat předpoklady cestovního ruchu v hlavních turistických regionech Evropy a dalších kontinentů. Student umí vysvětlit dynamiku vývoje cestovního ruchu v hlavních turistických oblastech světa.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území.


Obecné způsobilosti:  Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro dané území. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím