Edukační činnost v práci porodní asistentky

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětEdukační činnost v práci porodní asistentky (ECPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do pedagogiky
 • Předmět pedagogiky, pedagogické disciplíny, jejich využití
 • Výchova, vzdělávání – význam, cíle
 • Formy výchovné péče
 • Pedagogická diagnostika. Didaktické prostředky.
 • Pedagogická komunikace - formy, metody, zásady. Hodnocení pedagogického procesu - formy, metody, zásady, kriteria.
 • Sebereflexe v pedagogické činnosti
 • Edukační činnost sestry - využití pedagogických znalostí při působení na zdravé a nemocné jedince.
 • Výchovné zásady, jejich uplatňování v profesním přístupu
 • Výchovné metody, jejich využití v ošetřovatelském procesu
 • Vztah mezi výchovou a ošetřovatelstvím.
 • Modelové situace a jejich řešení

Doporučená literatura

 • BASTL, P. ŠVEC, V.: Zdravotník lektorem.1. vyd. Brno IDVZP, 1997, ISBN 80-7013-251-5
 • JUVA, V. –JUVA, V.: Úvod do pedagogiky [Jůva, 1997]. 3. dopl. vyd. Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 108 s. ISBN 80-85931-39-7.
 • KOZIEROVÁ, B. ERBOVÁ,L. OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovateĺstvo , Osveta Martin, 1995
 • KYRIACOU, Chris: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2004
 • LEMON 5 - Učební texty pro sestry a porodní asistentky, IDV PZ Brno, 1997
 • VOLEJNÍKOVÁ,H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002


Anotace

Cílem předmětu je získat základní informace o pedagogice jako vědním oboru, o významu výchovy a vzdělávání, o výchovných zásadách, pedagogických metodách a o postavení sestry v edukační činnosti. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je vybavit studenty informacemi o pedagogice jako vědním oboru, o významu výchovy a vzdělávání, o výchovných zásadách, pedagogických metodách a o postavení sestry v edukační činnosti.Znalosti:


Student zná metody, formy a prostředky edukace. Umí uplatňovat edukační proces u zdravých i nemocných žen. Zná zásady edukace.Dovednosti:


Student dovede sestavit edukační plán a použít ho v ošetřovatelské praxi.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím