Controlling a řízení nákladů

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012

PředmětControlling a řízení nákladů (CRN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod - controlling a jeho význam, historie controllingu, podstata, úkoly a funkce controllingu, začlenění controllingu v organizaci podniku, požadavky na systém controllingu, aplikace controllingu v praxi.
 • Operativní controlling – vymezení a cíle, plánování, rozpočet.
 • Nástroje operativního controllingu - analýza ABC-XYZ, systémy kalkulací, analýza kritických bodů, analýza rabatu, Vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku.
 • Operativní controlling - moderní metody kalkulací (Better Budgeting, Beyond Budgeting, Advanced Budgeting, klouzavé plánování, Target Costing, Activity Based Costing, Zero Based Budgeting).
 • Operativní controlling – analýza a kontrola, flexibilní plán nákladů nákladového střediska a jeho plnění, analýza odchylek v oblasti tržeb a nákladů, řízení nápravných opatření.
 • Finanční controlling – vymezení a funkce, externí vs interní finanční analýza, finanční plánování, finanční kontrola.
 • Strategický controlling – vymezení a úkoly, víceleté plánování.
 • Nástroje strategického controllingu - analýza odvětví, analýza prostředí, analýza portfolia, analýza potenciálů, analýza citlivosti, metoda plánování scénářů, řízení rizik, hodnotové řízení.
 • Investiční controlling
 • Controlling výzkumu a vývoje
 • Informační zabezpečení controllingu, reporting

Doporučená literatura

 • ESCHENBACH, Rolf a kol. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1.
 • ESCHENBACH, Rolf a SILLER, Helmut. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0.
 • FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 381 s. Expert. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • FREIBERG, František. Finanční controlling: koncepce finanční stability firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996. 199 s. ISBN 80-85943-03-4.
 • Horváth & Partners. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu: 5. přepracované vydání. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-7259-002-2.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4133-8.
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice: investiční proces jako základ budoucí prosperity, nástroje a metody investičního controllingu, volba financování a technologie, monitoring průběhu investice a postaudit. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 285 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7.
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše a FIBÍROVÁ, Jana. Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. 221 s. Finance. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-2759-2.
 • VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje controllingu od A do Z. 2. české vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 357 s. Poradce controllingu. Příručky pro podnikatele a manažery. ISBN 80-7259-032-4.

Anotace

Studenti se seznámí s controllingem jako podsystémem řízení podniku - s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu, investičního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.


Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.


Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.


Obecné způsobilosti:  Student umí aplikovat pokročilejší uživatelské funkce tabulkových procesorů (třídění, kontingenční tabulky apod.), orientuje se v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků. 


Hodnocení:


a) Zápočet


Aktivní účast na cvičeních, individuální hodnocení učitelem (max. 10 bodů) – výpočet příkladů (zadání v e-learningu), V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
2 zápočtové testy – v předem určených termínech. Každý test bude mít 2 příklady, maximum je 10 bodů. K úspěšnému absolvování testu je potřeba získat alespoň 60 %, tj. 6 bodů. Z každého testu je možný jeden opravný termín. Podmínka udělení zápočtu: z každého testu získat alespoň 60 %, tj. 2*6 bodů.
Celkem max. 30 bodů, zápočet 60 %, tj. 18 bodů.
 
b) Zkouška

Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni a mají zapsán zápočet.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: písemná (1 teoretická otázka, 1 praktický problém - příklad), čas na zpracování je 45 minut + ústní část.
Struktura bodového hodnocení:
—i) Zápočet: max. 30 bodů
ii) —Písemná část zkoušky: max. 50 bodů
iii) —Ústní část zkoušky: max. 20 bodů
 
A - Výborně: 100-90 bodů
B - Velmi dobře: 89-85 bodů
C - Dobře: 84-80 bodů
D - Uspokojivě: 79-75 bodů
E - Dostatečně: 74-70 bodů
F - Nevyhovující: 69-0 bodů
 

Pro celkovou klasifikaci "E - dostatečně" je nutná klasifikace odpovědí na teoretické otázky i řešení příkladu alespoň stupněm "E", tj. odpověď na otázku je správná, avšak chybí některé významné části; řešení příkladu je správné, avšak obsahuje numerickou chybu.
Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím