Psychologie a sociologie

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětPsychologie a sociologie (PSY)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 2 2 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Psychologie a sociologie jako věda, základní disciplíny a používané metody
 • 2. Psychologické typy osobnosti
 • 3. Emoce, motivace
 • 4. Tým a jeho výkon I
 • 5. Tým a jeho výkon II
 • 6. Sociálně patologické jevy
 • 7. Socializace a teorie sociálních rolí
 • 8. Sociální struktura, sociální mobilita
 • 9. Problém sociální nerovnosti
 • 10. Sociální skupiny a útvary
 • 11. Moc a volba
 • 12. Masová kultura
 • 13. Náboženství, zvyky, svátky, tradice
 • 14. Vybrané problematické okruhy

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • Studijní opora v LMS Moodle.
 • BEDRNOVÁ, E. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Brno: Management Press, 2015. ISBN 9788072612390.
 • KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80--257-0807-1.
 • Kolektiv autorů. Kniha sociologie. Praha: Universum, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.
 • NAKONEČNÝ, M. Obecná psychologie. Praha, Triton, 2016. ISBN 978-80-755-3001-1.
 • BUCHANAN, D.A., HUCZYSKI, A.A. Organizational Behaviour, 9th edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1292092881.
 • Doporučená literatura:
 • NEWELL, B.R., LAGNADO, D.A., SHANKS, D.R. Straight Choices: The Psychology of Decision Making. 2nd edition, Routledge, 2015. ISBN 978-1848722835
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3679-2.
 • KUČÍREK, J. a kol. Aplikovaná psychologie. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0187-0.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2.
 • SELINGMAN, M., E., P. Opravdové štěstí – pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • TRPIŠOVSKÁ, D., KOŤA, J. Sociální psychologie. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-745-202-97.

Anotace

 


Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti psychologie a sociologie. Přednášky poskytnou úvodní vhled do oboru. Cvičení jsou orientována aplikačně na efektivní uplatnění sociálně psychologických dovedností v profesních pozicích v oblasti ekonomie a managementu. Na základě praktických cvičení a příkladů se studenti naučí využívat získané znalosti a dovednosti v reálném životě. Předmět je prezentován tak, aby podnítil zájem studentů nejenom o vlastní duševní dění, jeho poznávání, techniky sebeovládání, ale i o společnost, její strukturu a její vliv na jedince. Sociální aspekt látky je orientován více prakticky, a to na práci s lidmi v rámci kolektivu a ve vedoucí pozici. Výuka poskytne základní psychologické a sociologické teorie a pojmy, které studentům lépe umožní chápat souvislosti základních společenských procesů, poskytne fakta a souvislosti jako nezbytnou součást manažerské kompetence a v neposlední řadě vybaví studenty jazykem potřebným pro vedení odborných diskusí. 


Znalosti:  Student umí vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie a sociologie, rozumí jejich souvislostem. Studenti umí analyzovat  praktická doporučení pro práci s lidmi, o formách komunikace,  optimálním vedení diskuse, řešení konfliktů.


 


Dovednosti: Student si umí vytvořit návyk pravidelné sebereflexe, který je nejlepší cestou  k vylepšování způsobů jednání s lidmi včetně  objektivnějšího náhledu vlastní  způsobilosti, která tím umožňuje adekvátnější volbu cílů na horní hranici možností. Umí si tvořivě poradit ve frustrační situaci, má schopnost  řešit konflikty,  uvědoměle přistupovat k situacím adjustačního typu.  Student diagnostikuje a je s to řešit maladaptivní projevy.


 


Obecné způsobilosti:  Student je schopen lepší orientace v sobě samém, je připraven i na porozumění duševnímu dění spolupracovníků či podřízených. Student je schopen dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím