Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami (ODP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • Semináře A
 • 1. Historie a současnost psychiatrie
 • 2. Psychiatrická propedeutika
 • 3. Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné
 • 4. Příčiny a prevence duševních chorob
 • 5. Klinika duševních chorob
 • 6. Léčení duševních poruch u dospělých
 • 7. První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky
 • 8. Schizofrenie, poruchy s bludy, formy resocializace
 • 9. Afektivní poruchy
 • 10. Neurotické poruchy, akutní reakce na stres
 • 11. Poruchy osobnosti
 • 12. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané požíváním alkoholu
 • 13. Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek
 • 14. Somatoformní poruchy
 • 15. Disociativní poruchy
 • Semináře B
 • 1. Léčení duševních poruch u dětí
 • 2. První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky (včetně zákonných zástupců)
 • 3. Psychické poruchy v dětství a adolescenci
 • 4. Schizofrenie v dětství a adolescenci
 • 5. Emoční poruchy v dětství a adolescenci
 • 6. Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek v dětství a dospívání
 • 7. Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci
 • Cvičení
 • 1. Rehabilitace duševně nemocných
 • 2. Alternativní přístupy v péči o duševně nemocné
 • 3. Poruchy příjmu potravy
 • 4. Technika navazování kontaktu s pacientem
 • 5. Skupinová a individuální terapie
 • 6. Specifické problémy práce s psychicky nemocnými
 • 7. Integrativní péče v psychiatrii

Doporučená literatura

 • Doporučená literatura:
 • BEER, D.M. – PEREIRA, S.M. – PATON,C.: Intenzivní péče v psychiatrii. Grada, 2004
 • BOUČEK , J., PIDRMAN, V: Psychofarmaka v medicíně. Grada Publishing, 2005.
 • DUŠEK, K. – VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ,A.: První pomoc v psychiatrii, Grada, 2005
 • KRCH, D., F. a kol: Poruchy příjmu potravy. Grada, 2004
 • KUČEROVÁ, H.: Demence v kasuistikách. Grada, 2006
 • MALÁ, E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Grada, 2005
 • MARKOVÁ, E. –VENGLÁŘOVÁ,M. – BABIAKOVÁ,M.: Psychiatrická ošetřovatelská péče. Grada, 2005
 • PACLT, I.. a kol.: Hyperkinetická porucha chování.Grada, 2007
 • PRAŠKOVÁ, H.: Úzkostné a fobické poruchy, Galén, 2000
 • PREISS, M. – KUČEROVÁ, H.: Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006
 • VAŠKOVSKÝ, R.: Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování. Grada, 2007
 • WEISS, P.: Sexuální zneužívání dětí.Grada, 2005
 • ZVOLSKÝ, P.: Obecná psychiatrie, Praha, Karolinum 1998
 • ZVOLSKÝ, P.: Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 1996
 • Povinná literatura:
 • HORT, V.: Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál, 2000
 • HÖSCHL,C., LIBIGER,J., ŠVESTKA,J.: Psychiatrie, Praha, Tigis, 2002
 • RABOCH J, ZVOLSKÝ P A KOL.: Psychiatrie. Galén Praha, 2001
 • PÖTHE, P.: Emoční poruchy v dětství a adolescenci. Grada, 2007
 • ŠLAISOVÁ, I.: Ošetřovatelství v psychiatrii, H.Králové: Nukleus, 2004

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Předmět poskytuje poznatky o příčinách a prevenci duševních chorob, o symptomatologii, syndromologii, nosologii a specifikách duševních poruch v různých věkových obdobích, o léčbě a rehabilitaci duševních poruch, s aplikací ošetřovatelského procesu v psychiatrii. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Obsah seminářů zohledňuje jednotlivá věková období – období dospělosti a období dětské a dorostové psychiatrie. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.Cíle:


Předmět   je součástí komplexu předmětů klinického ošetřovatelství. Poskytuje poznatky   o prevenci a příčinách duševních onemocnění, o symptomatologii,   syndromologii, nozologii   a   specificích duševních poruch v jednotlivých věkových obdobích, o léčbě a   rehabilitaci duševních poruch. Předmět aplikuje ošetřovatelský proces v   psychiatrii.Znalosti:


Student   se seznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami a duševními   onemocněními, které významně ovlivňují kvalitu života člověka. Obsah   vyučování zohledňuje jednotlivé věkové kategorie – dospělost, dospívání a   dětství z hlediska projevů duševních onemocnění. Vytváří představu o   multidisciplinárním přístupu k péči o nemocné v psychiatrických stavech.   Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a   terciární péče.Dovednosti:


Student   identifikuje příznaky duševních poruch a duševních onemocnění pomocí   pozorování projevů chování nemocných.    Obecné   způsobilosti:


Student   získává znalosti a profesionální dovednosti nezbytné k plánování, poskytování   a vyhodnocování zdravotní péče v oboru psychiatrie a pro činnosti s   touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím