Psychologie osobnosti

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětPsychologie osobnosti (PO)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 4 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 2 kr. ZK

Sylabus

  • • Temperament, definice, moderní teorie temperamentu, teorie Thomase a Chessové, teorie Busse a Plomina, teorie H.J. Eysencka, Cloningerův neurobiologický model. • Pětifaktorový model osobnosti, lexikální výzkum, BIG FIVE, dotazník pětifaktorové struktury osobnosti, NEO-PI, využité v praxi. • Inteligence, definice, historie měření inteligence, poměrové a deviační IQ, psychometrická kritéria, model inteligence dle Cattella, kognitivní komponenty dle Sternberga, Gardnerova teorie inteligence, Sternbergova triarchická teorie inteligence. • Metody diagnostiky osobnosti, pozorování, analýza výtvorů, rozhovor, dotazníkové metody, projektivní testy, psychofyziologické testy • Metody testování inteligence, Ravenovy progresivní matice, Wechslerův inteligenční test • Poruchy osobnosti, diagnostická kritéria, schizoidní porucha osobnosti, schizotypní porucha osobnosti, paranoidní porucha osobnosti, disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti – impulzivní a hraniční typ, histrionská porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti

Doporučená literatura

  • Doporučená: SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti [Nakonečný, 1998]. Dotisk 2. vyd. Praha : Academia, 1998. 336 s. ISBN 80-200-0628-1.
  • Povinná: Blatný, Marek a kolektiv. Psychologie osobnosti Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3434-7

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní znalosti z  psychologie osobnosti, umožňuje jim osvojit si odlišné přístupy k pojetí osobnosti a její struktury. Seznámí je s odlišnými modely osobnosti, specifiky jejich rozřazení a ustanovení, s konceptem inteligence a praktickými dopady tohoto fenoménu na život jedince. Studenti získají přehled ohledně témat poruch osobnosti, jejich charakteristik, původu a diagnostiky, možností léčby či péče o pacienty s touto diagnózou. Student získá základní orientovanost v metodách zjišťování a prozkoumávání osobnostní struktury.  Znalosti: Student je schopen popsat podstatu jednotlivých modelů osobnosti, vymezit stěžejní znaky potuch osobnosti, popsat podstatu jednotlivých diagnostických kategorií poruch a jejich typické projevy. Zvládá vyjmenovat a popsat pravidla a základní znaky vybraných diagnostických metod pro zjišťování osobnostních rysů a inteligence.  Dovednosti: Student ovládá základní diagnostiku duševních funkcí a osobnostních specifik klientů, umí adekvátně interpretovat jejich chování. Ovládá se a dovede účinně reagovat v krizových situacích i s anticipací dopadu zvolené reakce na další vývoj mezilidských vztahů.   Obecné způsobilosti:  Absolvováním psychologie osobnosti student dosáhl jak lepší orientace v sobě, tak i v duševním dění klientů. Uvědomuje si dynamiku interpersonálních vztahů a reakcí. Osvojil si návyky sebeovládání a optimální postupy pozitivního působení na vedenou skupinu klientů. Je s to řešit i určité maladaptivní projevy i nežádoucí důsledky určitých duševních poruch.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím