Psychologie osobnosti

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětPsychologie osobnosti (PO)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 4 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 2 kr. ZK

Sylabus

  • Elementární funkce osobnosti: 1. Schopnosti a poznávací procesy. Pojem a typy vědomí, individuální zvláštnosti čivosti, kognitivní styly, vlastnosti a druhy pozornosti, charakteristiky paměti, paměť deklarativní a procedurální, imaginativní procesy. 2. Myšlenkové operace, strategie a druhy. 3. Emocionalita a emoce, diferenciace a integrace, druhy emocí. Vědomá, vegetativní a výrazová složka prožívání. Temperament a osobnost. 4. Potřeby organické, psychické a sociální. Motiv a jeho složky. Fáze vůle: rozhodování, rozhodnutí a volní jednání. 5. Komplexnější funkce osobnosti: Pojem učení. Teorie a postupy nabývání vědomostí a dovedností. Dlouhodobá paměť a učení. Druhy učení. Samostudium a jeho optimalizace. 6. Pojem, struktura a vlastnosti postoje. Formování postojů (sociální učení), empatie (druhy a možnosti rozvoje). 7. Vymezení a funkce role v rámci osobnosti. . Druhy rolí. Role a individualita. 8. Rozvoj jáství: Situace adjustačního a kreativníhy typu . Charakteristika Jáství. Kognitivní složky Já: Vědomí vlastní individuality. Metody sebepoznávání. 9. Pojem a rozvoj sebepojetí. Afektivní složky Já: sebepojetí a sebehodnocení. • 10. Konativní složky Já: Seberozvíjení osobnosti. Zájmy. Sebeuplatňování a profesní orientace. 11. Nejvyšší útvary řídících východisek osobnosti:. Vzdělanost jako dosažená kvalita obrazu světa. Organizace informací (druhy mentální reprezentace). Problematika rozhodování a tvořivosti. 12. Funkce imaginace pro harmonizaci psychiky. Osobní povědomí řádu světa. Životní moudrost jako integrativní chápání reality. Funkce ideálu jako standardu dokonalosti. 13. Hodnoty a hodnotové vědomí. Vymezení a druhy hodnot. Proměny hodnotového vědomí. Hodnotící vědomí. Typy charakteru. Pojem, vývoj a druhy charakteru. 14. Člověk jako autonomní seberegulující bytost. Autokultivace. Normalita. Životní smysl, poslání a životní styl.

Doporučená literatura

  • Povinná: • ČAČKA, Otto. Psychologie osobnosti. Studijní opora VŠP Jihlava, Jihlava 2011 • ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 3. oprav. vyd. Brno : Doplněk, 2009. 382 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7239-107-0 • Doporučená: SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti [Nakonečný, 1998]. Dotisk 2. vyd. Praha : Academia, 1998. 336 s. ISBN 80-200-0628-1

Anotace

Kurz poskytuje studentům základní znalosti z  psychologie osobnosti, umožnuje jim osvojit si odlišné přístupy k pojetí osobnosti a í její struktury.  Seznámí se v něm podrobně s vrstvovým modelem osobnosti, postihujícím subordinaci a dynamiku duševních funkcí a útvarů - od elementárních procesů, přes  vzděláváním a výchovou osvojené útvary, rozvoj složek jáství tvořících subjektivní koncept osobnosti, až po nejvyšší integrační útvary sebeřízení zahrnující sebepřesahující hlediska. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech s možností autodiagnostiky.


 Znalosti: Student je schopen vymezit nejen jednotlivé duševní funkce, ale díky osvojené kognitivní mapě znalostí dokáže rychle a správně začlenit každý jednotlivý pojem, chápe jeho funkci ve struktuře osobnosti i jeho vazby s ostatními kategoriemi. Uvědomuje si dynamiku a subordinaci jednotlivých vrstev duševního dění osobnosti.


 Dovednosti: Student ovládá diagnostiku  duševních funkcí a osobností klientů, umí se orientovat v podmíněnosti jejich prožívání a adekvátně interpretovat jejich chování. Ovládá se a dovede účinně reagovat v krizových situacích i s anticipací dopadu zvolené reakce na další vývoj mezilidských vztahů.  


Obecné způsobilosti:  Absolvováním psychologie osobnosti student dosáhl jak lepší orientace v sobě, tak i duševním dění klientů. Uvědomuje si dynamiku interpersonálních vztahů a reakcí. Osvojil si návyky sebeovládání a optimální postupy pozitivního působení na vedenou skupinu klientů. Je s to řešit i určité maladaptivní projevy i  nežádoucí důsledky určitých duševních poruch.

^ nahoru ^