Sociální práce s dětmi a rodinou

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětSociální práce s dětmi a rodinou (SPDR-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petr Fabián, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  • Úvod do sociální práce s rodinou, Prorodinná sociální politika;
  • Rodina jako malá sociální skupina, rodina jako klient, sociální práce v rodině, komunikace v rodině
  • Mapování rodinných situací; rodinné vztahy, konflikty v rodině
  • Historické etapy poznávání dítěte a dětství;
  • Současný stav péče o rodinu a děti v ČR a zemích EU (zdravotně sociální aspekty);
  • Psychosociální charakteristika rodiny v sociální práci;
  • Psychosomatické a sociální charakteristiky dítěte;
  • Mezirezortní spolupráce v oblasti péče a služeb pro rodinu a dítě, gesce zdravotní, gesce sociálních věcí, gesce školství
  • Interdisciplinární komplexní diagnostika rodiny a dítěte pro potřeby sociální práce;
  • Sociální práce v pěstounské rodině, adoptivní rodině, v rodině s dítětem s postižením;
  • Sociální služby zaměřené na rodinu a dítě: raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodinu
  • Sociálně právní ochrana dětí

  Cvičení:
  • Cvičení prezentují jednotlivá zadání při plnění praktických úkolů dle přednášek, jsou doplněna exkurzemi na pracoviště poskytující péči a služby pro rodiny s dětmi.
  • Prezentace zápočtových úkolů a kazuistik, jejich obhajoba.

Doporučená literatura

 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008, 108 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-807-3675-042.
  MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 309 s. ISBN 80-717-8473-7.
  MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 1993, 124 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 3. ISBN 80-901-4247-8.
  NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. knižní vyd. Brno: Zeman, 2001, 168 s. ISBN 80-903-0700-0.
  SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007, 219 s. ISBN 978-807-3672-508.
  VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 230 s. ISBN 80-718-4929-4.
  Etické kontexty sociální práce s rodinou. Vyd. 1. Editor Jindřich Šrajer, Libor Musil. České Budějovice: Albert, 2008, 150 s. ISBN 9788073261450 (FRANTIšEK ŠALé - ALBERT).
  KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000, 147 s. ISBN 80-717-8429-X.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním pojetím sociální práce v systému péče a služeb pro rodinu a dítě.Znalosti:


Student má strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností. Orientuje se v prorodinné sociální politice, v základních (dis)funkcích rodiny, v problematice sociální práce s rodinou v nepříznivé sociální situaci, tzn. např. v nepříznivé ekonomické situaci, ohrožení sociální patologií, sociální exkluzí, s dítětem v pěstounské či adoptivní péči, s dítětem s postižením apod. V oblasti rané péče spočívá propojení znalostí se speciálními potřebami dítěte v důsledku ohroženého vývoje (např. v důsledku nízké porodní hmotnosti, asfyxie apod.), senzorického či zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění. Pozornost je soustředěna také na dítě v náhradní rodinné péči a péči ústavní.


Souhrnně student umí aplikovat znalosti do problematiky péče a služeb o ohrožené dítě a jeho rodinu včetně interdisciplinární týmové spolupráce.


 Dovednosti:


Student dovede propojit teoretické znalosti a praktické dovednosti při odborné praxi. Zapojuje empatii a  adekvátní sociální interakci, komunikaci. Je si vědom nutnosti vytvářet příznivé emoční klima, prostředí důvěry a bezpečí, realizovat podporu, pomoc a poradenství.  Ovládá dovednost maximálně efektivně rozvíjet možnosti samostatnosti a nezávislosti rodiny a dítěte. Umí přiměřeně situaci vyřešit konflikt či problém. Zná své možnosti a ovládá sebe a jednání ve vztahu k cílové skupině, tj. k rodině v sociálním kontextu.


 Obecné způsobilosti:


Student dokáže v sociálním kontextu všestranně pracovat s dítětem, rodinou, se členy interdisciplinárního týmu.   


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím