Edukační činnost v porodní asistenci

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětEdukační činnost v porodní asistenci (ECPA-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Edukace ve zdravotnické péči, pedagogika
 • Edukační proces, edukační činnost porodní asistentky
 • Teorie učení a jejich využití v edukační činnosti
 • Determinanty učení, učební styly
 • Vývojová specifika a edukace
 • Motivace k učení, zásady edukace
 • Kulturní aspekty v učení
 • Edukace a zdravotní postižení - senzorické poruchy, poruchy učení, duševní poruchy, poruchy komunikace
 • Techniky a strategie vyučování, edukační plán
 • Vyučovací metody
 • Didaktické prostředky
 • Edukace během těhotenství, porodu a v šestinedělí

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • DUŠOVÁ, B. a kol. Edukace v porodní asistenci. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0836-7.
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 77 s. ISBN 978-80-247-2171-2.
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN978-80-7262-845-2.
 • Doporučená:
 • BAŠKOVÁ, M. Metodika psychofyzické přípravy na porod. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 112 s. ISBN 978-80-247-5361-4.
 • JŮZL, M. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 185 s. ISBN 978-80-87182-02-4.
 • KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2. vyd. dopl., Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7452-009-9.
 • TROJAN, V. a kol. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7290-543-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenty znalostmi o edukaci v porodnictví a gynekologii, o významu vzdělávání, o vyučovacích metodách a o postavení porodní asistentky v edukačním procesu.Znalosti:


Student  popíše metody, formy a prostředky edukace, vysvětlí zásady edukace, vyjmenuje a popíše fáze edukačního procesu u nemocného a zdravého člověka.Dovednosti:


Student dovede vytvořit edukační plán a použít jej v ošetřovatelské praxi.Obecné způsobilosti:


Studující získávají znalosti a profesionální dovednosti nezbytné k plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v oblasti porodní asistence.


Výukové metody: přednášky, cvičení, aktivizační metody, práce s textemHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Aktivní účast studentů na cvičeních, docházka splněna na 75 %, splnění testu minimálně na 60 % .


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky: 0 hodin                              Cvičení: 24 hodin


Samostatná příprava: 16 hodin


Celkem: 40  hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím