Vývojová psychologie/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětVývojová psychologie/PA (VPSY-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petra Oranyová
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 3 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Vymezení předmětu vývojové psychologie. Uvedení činitelů vývoje (zrání, učení) a obecných zákonitostí vývojových změn. Periodizace vývoje. Prenatální stádia vývoje, rooming in, úskalí prenatálního a postnatálního období. Období novorozence - režim dne, význam stimulace, nepodmíněné reflexy, rady vychovatelům. Období kojence - vývoj psychomotorický, vývoj emocí, interakce matka - dítě. Období batolete - vývoj pohybový, psychické změny v období do tří let, vývoj sebeuvědomění, období dětského negativismu. Předškolní věk - změny ve vývoji duševních procesů, kriteria školní zralosti. Stádium dětství a prepuberty - vývojové změny psychiky v období 6-10 let, rozvoj paměti, nástup zobecňování, výkony názorných operací, změny sociálních vztahů. Puberta - fyziologické změny a jejich dopad, nástup abstrakce, sebehodnocení a vytváření identity. Adolescence - vývojové úkoly. Dospělost - charakteristika fází dospělosti, vývojové krize, pozvolný nástup involuce a její prožívání Stáří - fyzické a duševní změny, postupné signály involuce, možnosti jejich redukce, charakteristika demence. Generační vztahy.

Doporučená literatura

  • VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha : Karolinum, 2007 ČÍŽKOVÁ, J.: Přehled vývojové psychologie, Olomouc, Univerzita Palackého 2000 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada, 2006

    ČAČKA,O: Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace, Brno, Doplněk, 2009
    GREGORA, M.: Péče o dítě od kojeneckého věku do školního věku. Grada, 2007 HORÁKOVÁ-HOSKOVCOVÁ, S.: Psychická odolnost předškolního dítěte. Grada, 2006 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Grada, 2004

Anotace

Vývojová psychologie poskytuje studentům nejen poznání  změn   jednotlivých duševních  funkcí, ale  především poznatky o úrovni orientace, emocionalitě i konativných rysech osobnosti ve všech stádiích života -  od období novorozence až po stáří. Všeobecné zdravotní sestry i porodní asistentky si tak osvojí  přiměřenou sumu znalostí psychologie zvyšující jejich kompetentnost k hlubšímu porozumění i psychické intervenci u pacientů každého věku.


Znalosti: Student má schopnost adekvátně přistupovat k pacientům každého věku. Je orientován v charakteristických kvalitách vyspělosti jejich duševního dění, dobře ví jakých výkonů myšlení, seberegulace  či odpovědného chování jsou schopni, a podle toho přizpůsobuje svůj přístup k nim. Má také znalosti o možném výskytu určitých fázových duševních potíží, jejich průběhu i příčinách.


Dovednosti: Student ovládá optimální výchovné postupy od počátků rozvoje  duševního dění v raném dětství, umí užívat stimulačních podnětů při práci s dětmi a předcházet nevhodným reakcím v důsledku  přecitlivosti na různé podněty v odlišných vývojových stádiích. Má porozumění pro frustrující situaci dospívajících a dokáže jim poradit v jejich problémech. Studenti ovládají pozitivní intervenší postupy ke zmírnění negativních důsledků pobytu v nemocnici.   


Obecné způsobilosti: Studenti nabyli studiem vývojové psychologie větší sebedůvěru, mají větší nadhled nad situací ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni větší empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty. Jsou navíc schopni jim poradit a pomoci v jejich problémech a použít i přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.  

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím