Odborná praxe individuální 1/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOdborná praxe individuální 1/PA (PI1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů1
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení150 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 1 kr. ZA

Sylabus

  • Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem.
  • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění, preventivní a ambulantní péči. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na gynekologicko-porodnickém oddělení, včetně ambulantní složky a v centru asistované reprodukce. Odborná praxe individuální navazuje na předešlé odborné praxe.

Doporučená literatura

  • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002
  • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
  • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003

Anotace

Individuální praxe je koncipována jako rozšiřující a doplňující praxe.Na základě písemného doporučení VŠ si studenti organizují odbornou prázdninovou praxi individuálně dle svých možností a podmínek v zařízeních primární, sekundární i terciární péče. Získají praktické zkušenosti z reálné praxe, které jsou důležité pro profesionální rozvoj porodní asistentky a chápání odlišnosti uspokojování individuálních potřeb lidí zdravých, nemocných a handicapovaných a u žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Účelem je umožnit studentům rozšířit si praxi jak v základních, tak ve speciálních oborech a oblastech péče. Studenti se zdokonalí v provádění činností v klinické praxi, budou pracovat dle zásad ošetřovatelského procesu. Studenti mají možnost obeznámit se s nejmodernější trendy v ošetřovatelské péči v porodnictví. Vedou samostatně fyziologické porody, asistují při patologických porodech, provádějí ošetřování ženy po porodu, provádějí první ošetření novorozence. Studenti si ověřují praktické dovednosti a vědomosti získané v rámci bakalářského studijního programu. Ošetřovatelská praxe může probíhat i na pracovištích mimo ČR formou zahraničních stáží. Nedílnou součástí předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace. Studující se orientuje v organizaci a řízení zdravotní péče.Cíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím