Základy efektivní komunikace a prezentace

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětZáklady efektivní komunikace a prezentace (xZEK-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Komunikační proces, komunikace verbální, neverbální, paraverbální
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • Asertivita
 • Řečnické triky
 • Tým, týmové role, komunikace v týmu
 • Rétorika, druhy řečnických projevů
 • Strach z vystupování, zvládání trémy, zdravé sebevědomí
 • Přesvědčivý projev, motivace
 • Prezentační dovednosti, vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • Prodejní dovednosti
 • Etika, etiketa, etické kodexy
 • Firemní kultura
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci

Doporučená literatura

 • Lošťáková, O. Asertivní a empatická komunikace. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2227-1.
 • Plamínek, J. Komunikace a prezentace - umění mluvit, slyšet a rozumět. 3. vydání. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-247-0432-6.
 • Bouchalová, H. a kol. Psychologie komunikace. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-1388-0.
 • Pařík, R. Jak vyjednat cokoliv. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-2712-489-3.
 • Goleman, D. Emotional Intelligence. London: Bloomsbury Publishing, 2020. ISBN 978-93-5435-280-5.

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj verbálních schopností studentů a kultury jejich veřejného projevu. Studenti získají v rovině teoretické základní informace nezbytné k účinné komunikaci a přesvědčivému veřejnému vystupování z teorie komunikace, psychologie a pravidel společenského chování. Výuka je orientována aplikačně na rozvoj schopností vhodně komunikovat s ohledem na aktuální situaci, vystupovat před publikem, prezentovat a zvládat trému.


 


 
Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z teorie komunikace a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak je komunikační proces ovlivňován kulturním prostředím a jeho účastníky. Student zná základní pravidla vystupování na veřejnosti, prezentování, zvládání trémy a společenského chování.


 


Dovednosti: Student dovede vhodně komunikovat s ohledem na danou situaci a účastníky komunikačního procesu.  Student je schopen rozpoznat manipulativní komunikační metody
a techniky a adekvátně na ně zareagovat. Student je schopen podat v daném časovém limitu a před publikem přesvědčivý a smysluplný řečnický výkon na odborné téma. 


 


Obecné způsobilosti: Prostřednictvím zdravé a funkční komunikace student rozvíjí svoji osobnost a vytváří síť sociálních vztahů. Student umí využívat techniku (např. mikrofon) potřebnou pro vystupování na veřejnosti a při sledování projevu jiných řečníků dokáže rozpoznat případnou manipulaci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím