Základy efektivní komunikace a prezentace

Studijní plán: Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětZáklady efektivní komunikace a prezentace (xZEK-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Komunikační proces, komunikace verbální, neverbální, paraverbální
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • Asertivita
 • Řečnické triky
 • Tým, týmové role, komunikace v týmu
 • Rétorika, druhy řečnických projevů
 • Strach z vystupování, zvládání trémy, zdravé sebevědomí
 • Přesvědčivý projev, motivace
 • Prezentační dovednosti, vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • Prodejní dovednosti
 • Etika, etiketa, etické kodexy
 • Firemní kultura
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci

Doporučená literatura

 • Bilinski W. Velká kniha rétoriky –Jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti. 1. vyd. Praha, Grada, 2011
 • Helcl Z.: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách –Osvědčené rady a příklady z praxe. 1. vyd. Praha, Grada, 2013.
 • Navarro J.: Jak poznat, když vám někdo lže. 1. vyd. Praha: Grada, 2013.
 • Esposito J.: Jak překonat strach z veřejného vystoupení. 1. vyd. Praha: Grada, 2011

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj verbálních schopností studentů a kultury jejich veřejného projevu. Studenti získají v rovině teoretické základní informace nezbytné k účinné komunikaci a přesvědčivému veřejnému vystupování z teorie komunikace, psychologie a pravidel společenského chování. Výuka je orientována aplikačně na rozvoj schopností vhodně komunikovat s ohledem na aktuální situaci, vystupovat před publikem, prezentovat a zvládat trému.


 


 
Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z teorie komunikace a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak je komunikační proces ovlivňován kulturním prostředím a jeho účastníky. Student zná základní pravidla vystupování na veřejnosti, prezentování, zvládání trémy a společenského chování.


 


Dovednosti: Student dovede vhodně komunikovat s ohledem na danou situaci a účastníky komunikačního procesu.  Student je schopen rozpoznat manipulativní komunikační metody
a techniky a adekvátně na ně zareagovat. Student je schopen podat v daném časovém limitu a před publikem přesvědčivý a smysluplný řečnický výkon na odborné téma. 


 


Obecné způsobilosti: Prostřednictvím zdravé a funkční komunikace student rozvíjí svoji osobnost a vytváří síť sociálních vztahů. Student umí využívat techniku (např. mikrofon) potřebnou pro vystupování na veřejnosti a při sledování projevu jiných řečníků dokáže rozpoznat případnou manipulaci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím