Dynamické systémy

Studijní plán: Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDynamické systémy (xDYS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Kybernetika. Základy teorie systémů. Reprezentace statických a dynamických systémů.
 • Příklady matematických modelů dynamických systémů. Lineární diferenciální a diferenční rovnice.
 • Laplaceova transformace (LT) – definice, vlastnosti, příklady obrazů. Vnější popis lineárních spojitých dynamických systémů (LSDS) – přenos, impulsní a přechodová funkce a charakteristiky, frekvenční přenos a charakteristiky.
 • Řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic pomocí LT.
 • Z-transformace (ZT) – definice, vlastnosti, příklady obrazů. Vnější popis lineárních diskrétních dynamických systémů (LDDS) – Z-přenos, diskrétní impulsní a přechodová funkce a charakteristiky, frekvenční přenos, warping.
 • Z-přenos spojité části obvodu. Pravidla blokové algebry.
 • Dopravní zpoždění.
 • Vnitřní (stavový) popis LSDS. Souvislost vnitřního a vnějšího popisu systému, vzájemný převod.
 • Stabilita systému
 • Vlastnosti systémů na základě stavového popisu.
 • Stabilita LSDS a LDDS. Kritéria stability.
 • Základy teorie řízení. Kvalita řízení.
 • Proporcionálně-integračně-derivační (PID) regulátor. Diskrétní náhrada D a I složky.

Doporučená literatura

 • PEKAŘ, Libor. Spojité řízení. Zlín, UTB ve Zlíně, 2019.
 • HAVLENA V., ŠTECHA J. Moderní teorie řízení: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2000. ISSN 80-01-02095-9.
 • NAVRÁTIL, Pavel. Automatizace. Vybrané statě. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011. ISBN 978-80-7318-935-8.
 • HYNIOVÁ, Kateřina. Základy řízení systémů. Přednášky. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, 2012. ISBN 978-80-01-05065-1.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů, zvládnout teoretické nástroje pro analýzu a syntézu lineárních spojitých i diskrétních systémů. Seznámit studenty se základy obecné teorie systémů. Zdůraznit princip a význam záporné zpětné vazby pro automatické řízení.


Znalosti: Student bude znát popis dynamických lineárních t-invariantních systémů ve frekvenční rovině a v časové oblasti jak ve spojité, tak v diskrétní oblasti. Bude schopen navrhnout počítačově orientované řídicí členy, modelovat řídicí a regulační systémy v Matlabu a diskutovat výsledky syntézy.


Dovednosti: Student bude umět analyzovat dynamické systémy ve frekvenční i časové oblasti a modelovat je v Matlabu. Bude schopen provést jednoduchou syntézu lineárních spojitých i číslicových regulačních a řídicích systémů a implementaci odpovídajících základních algoritmů do počítačových a mikropočítačových řídicích členů. Student umí formalizovat reálný fyzikální systém.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím