Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 (OPC1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. František Bělina, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Koncepce oboru chirurgie
 • Předooperační příprava, předoperační péče, komplikace
 • Vyšetřovací metody v chirurgii
 • Asepse, antisepse, chirurgická infekce
 • Všeobecná ošetřovatelská anamnestika a diagnostika plánovaně hospitalizovaných chirurgicky nemocných
 • Léčba v chirurgii: konzervativní, operační, operační postupy, miniinvazivní chirurgie
 • Anestezie
 • PP a zajišťování zdravotní péče v mimořádných krizových situacích
 • Cvičení:
 • Specifika práce sestry na jednotlivých úsecích chirurgického oddělení
 • Předoperační ošetřovatelská péče
 • Pooperační ošetřovatelská péče
 • Ošetřovatelský proces (OŠP) u pacienta s ránou
 • Ošetřovatelský proces u pacienta před a po operaci dutiny břišní – NBP, apendicitis, ileus
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem
 • Ošetřovatelský proces u pacienta se stomií
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním pankreatu
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním žlučových cest

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 9788024744124.
 • SLEZÁKOVÁ, L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2. Přepracované vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2019. 261 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
 • BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3130-8.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-403-4.
 • HOCH., J., LEFFLER, J. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 590 s. ISBN 978-80-77345253-7.
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
 • Doporučená:
 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 234 s. ISBN 80-247-0419 - 6.
 • SCHUMPELICK, Volker. Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4531-2.
 • IHNÁT, Peter. Základní chirurgické techniky a dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0334-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách.


V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Prezenční forma studia - aktivní účast na cvičeních, docházka splněna na 70 %.


Zápočtový test s úspěšností  70 %.


Kombinovaná forma studia- písemný zápočtový test s minimální úspěšností 70 %.Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 24 hodin                             Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 10  hodin                             Cvičení: 10hodin


Samostatná příprava: 70 hodin


Celkem:90 hodin

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím