Primární, komunitní a domácí péče

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětPrimární, komunitní a domácí péče (PKDP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Program „ZDRAVÍ 21“.
 • Problematika primární péče u nás, práce sestry s komunitou.
 • Ošetřovatelské služby v primárním sektoru - postavení a úkoly sester.
 • Ošetřovatelská péče v ordinacích praktických lékařů a specialistů pro děti a dospělé. Požadavky na kvalifikaci sester
 • Historie a současnost domácí péče, formy domácí péče (DP) u nás a v zahraničí. Profil agentur DP u nás, spektrum poskytovaných služeb.
 • Management agentur. Jak založit agenturu DP, vize, cíle, SWOT analýza, úkoly, cíle. Multidisciplinární týmy agentur
 • Systém vzdělávání sester pro oblast DP, garance odbornosti. Přijetí klienta do péče agenturou DP, organizační zajištění. Komplexní DP o klienty
 • Příprava první návštěvy u klienta. Systém následných návštěv, odborné činnosti sestry, práce sestry po ukončení vlastní návštěvy.
 • Cvičení:
 • Porady multidisciplinárního týmu. Vedení dokumentace.
 • Ochrana a bezpečnost při práci u zaměstnanců agentury DP a jejich klientů
 • Agentura domácí péče; Ordinace praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost – stáž
 • Rozbor absolvovaných praxí – předávání zkušeností, postřehů – diskuse ve skupině. Objektivizace individuálních zkušeností.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JAROŠOVÁ, Darja. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2150-7.
 • KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3.
 • HOLMEROVÁ, Iva. Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty a kvalita péče. Praha: Grada Publishing, [2014]. ISBN 978-80-247-5439-0.
 • Doporučená:
 • ROKYTA, Richard, Josef BEDNAŘÍK, Jitka FRICOVÁ, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, František
 • NERADILEK, Marek Orko VÁCHA a Eva VLČKOVÁ. Léčba bolesti v primární péči. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0312-6.
 • SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-580-1.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Integrace znalostí z jiných předmětů do oblasti   primární a terciární péče se zaměřením na zdraví lidí v komunitě.Znalosti:


Student pochopí význam   pojmu komunita, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její   hierarchii: jedinec – rodina – obvod – město – okres – stát – národ – svět.


Uvědomí si nutnost zdravého společenského a   přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí  se ošetřovaní pacientů/ klientů v podmínkách domácího prostředí. Seznámí se s organizační strukturou.Dovednosti:


Student   bude umět integrovat znalosti z jiných předmětů a transformovat je do výchovy k ochraně zdraví. Naučí se ošetřovat pacienty v domácím prostředí, pozná   specifika ošetřování v komunitě a využívá je v praxi. Bude znát   organizační strukturu poskytované péče.Obecné   způsobilosti:


Student využívá poznatků v ošetřovatelské  praxi a implementuje je do ošetřovatelského procesu vzhledem ke specifikům   jednotlivých pacientů, rodin a komunit.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Primárním hodnocením jsou body v rozmezí 0-100 získané za 4 aktivity (max. 25 bodů za každou) v průběhu semestru, k zápočtu min 50 bodů za všechny aktivity.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:     12 hodin                                          Cvičení: 0 hodin                         


Samostatná příprava:  28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované  studium:


Přednášky: 5 hodin                                        Cvičení: 3 hodin                         


Samostatná příprava: 32 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím