Management

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětManagement (MAN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 1 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvodní informace, vymezení pojmu management, základní pojmy, manažerské funkce
 • Vývoj managementu
 • Strategické plánování a faktory ovlivňující organizační systém podniku
 • Strategické plánování a faktory ovlivňující organizační systém, prostředí managementu
 • Organizování podniku
 • Organizování podniku
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů
 • Vedení lidí a týmů
 • Vedení lidí a týmů, motivace zaměstnanců
 • Kontrola
 • Kontrola
 • Komunikace
 • Rozhodování

Doporučená literatura

 • Armstrong, M. Armstrong's handbook of human resource management practise. Philadelphia: Kogan Page, 2009. ISBN 978-0-7494-5242-1.
 • Cejthamr, V., Dědina, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7.
 • Dědina, J., Odcházel, J.: Management a moderní organizování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1.
 • Dědina, J., Cejthamr, V: Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.
 • Dědina, J., Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha :Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1.
 • Donelly, J. H. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3.
 • Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
 • Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • PORTER, M. E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. [online]. 2008, vol. 86, iss. 1 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://www.exed.hbs.edu/assets/Documents/hbr-shape-strategy.pdf ISSN 0017-8012.
 • PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994.

 • Robins, S. P., Coulter, M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0495-1.

 • Veber, J. a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky řízení organizací (až již ziskových či neziskových, malých, středních i velkých) a vytvořit předpoklady pro její další rozvíjení. Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé manažerské funkce, jednotlivé směry managementu a další poznatky související s řízení podniku. Cvičení jsou orientována aplikačně na řešení případových studií a jejich prezentací, popř. prezentací seminárních prací studentů.


Znalosti: Student umí vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými manažerskými funkcemi, umí popsat klasické i moderní směry managementu a objasnit podstatu současného managementu.


Dovednosti: Student umí vypracovat analýzu makroprostředí podniku s pomocí PESTE analýzy a oborové prostředí s pomocí Porterova modelu pěti sil. Student umí zpracovat SWOT analýzu.


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové práce. Umí také prezentovat seminární práci či případovou studii včetně posouzení toho, co podstatného do omezeného časového limitu zařadit a co již nikoliv.


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím