Strategické řízení

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětStrategické řízení (STR-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 5 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní pojmy a fáze strategického řízení, vize a poslání
 • Analýza vnějšího prostředí
 • Analýza vnějšího prostředí
 • Analýza vnitřního prostředí
 • Analýza vnitřního prostředí
 • Ohodnocení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí, analýza očekávání stakeholderů
 • Typy strategií
 • Typy strategií
 • Generování strategických variant
 • Generování strategických variant
 • Hodnocení a výběr strategických variant
 • Implementace strategie
 • Evaluace strategie
 • Podnikatelská etika, společenská odpovědnost, globalizace

Doporučená literatura

 • DAVID, F. R. Strategic management: concepts and cases. 13. vyd. New Jersey: Prentice Hall, 2010. 704 s. ISBN-13: 978-0-13-612098-8.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8.
 • PORTER, M. E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. [online]. 2008, vol. 86, iss. 1 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: . ISSN 0017-8012.
 • TICHÁ, I., HRON, J.: Strategické řízení. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. ISBN 978-80-213-0922-7.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem strategického managementu pro podnik a s postupy a metodami pro formulaci, implementaci a evaluaci strategie. Cvičení jsou orientována aplikačně, kdy si studenti vyberou reálnou firmu a na té realizují jednotlivé fáze strategického řízení.


Znalosti: Student umí vysvětlit rozdíl mezi posláním a vizí, umí analyzovat vnitřní i vnější prostředí organizace, umí popsat jednotlivé typy strategií a umí rovněž popsat a vysvětlit proces generování strategických alternativ, výběru optimální strategie a proces implementace a evaluace strategie.


Dovednosti: Student umí vytvořit poslání a vizi podniku, umí realizovat analýzu vnějšího prostředí a rovněž umí s pomocí konkrétních dat používat různé techniky a metody strategického řízení (matici EFE, IFE, SPACE, BCG…) a s jejich pomocí pak formulovat konkrétní strategii podniku.


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové práce. Umí také prezentovat výsledky své práce (seminární práce či případových studií).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím