Zdraví a nemoc

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětZdraví a nemoc (ZN)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • • Program „ZDRAVÍ 21“, zdravotní stav populace v ČR
 • • Psychologie zdraví (historie, základní pojmy, teoretické modely - biomedicínský,
  biopsychosociální, holistický model zdraví, sociálně-psychologické aspekty zdraví)
 • • Psychologie nemoci (modely nemoci, vliv nemoci na psychiku, autoplastický obraz nemoci a
  jeho podmíněnost)
 • • Ukazatele zdravotního stavu, zdraví a jeho determinanty
 • • Životní prostředí, pracovní podmínky a jejich vliv na zdraví
 • • Prevence nejčastějších neinfekčních onemocnění
 • • Původci infekčních onemocnění a jejich základní charakteristika, prevence infekčních onemocnění.
 • • Proces síření nákazy a faktory, které jej ovlivňují
 • • Nákazy přenášené krví
 • • Průjmová onemocnění
 • • Vzdušné nákazy
 • • Scabies
 • • Aktivní a pasivní imunizace.
 • • Výživa jako faktor podpory zdraví, výživa jako rizikový faktor, výživová doporučení, pyramida výživy
 • • Kouření jako nemoc – závislost, alkohol, drogy a gambling
 • • Stres a mentální hygiena, tělesná aktivita, relaxace, význam odpočinku
 • • Nozokomiální nákazy, epidemiologie.
 • • Základy hygienicko-epidemiologického režimu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • WASSERBAUER, S. a kol. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: SZÚ, 2001. ISBN 80-7071-145-0.
 • PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-597-0.
 • ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8.
 • DANZER, G. Psychosomatika. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-718-3.
 • Doporučená:
 • MAĎAR, R., PODSTATOVÁ, R., ŘEHOŘOVÁ, J. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publisching, 2006, ISBN 80-247-1673-9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-7178-551-2.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN –80-7178-774-4.
 • KUNCOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. vyd. Praha: Grada publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3433-0.

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Dalším cílem je seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti - s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí při závislosti.
Studenti získají poznatky o základních rizikových i protektivních faktorech, které jsou významné z hlediska podpory a udržení zdraví; budou seznámeni s psychologickými aspekty přístupu k bolesti a psychosomatickým onemocněním.


 Znalosti:


Student zná oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Student má  znalosti o zdraví, upevňování zdraví, o zdravém způsobu života, o strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním a regionálním měřítku, s metodami výchovy ke zdraví a předcházení onemocnění.


Student zná základní skupiny původců infekčních onemocnění, zná pojmy v imunologii.


Student chápe proces šíření nákazy ve zdravotnickém, sociálním zařízení i mimo něj.


Zná význam aktivní a pasivní imunizace.


Student zná podstatu a význam nozokomiálních nákaz a jejich prevenci, chápe význam hygieny zdravotnických a sociálních provozů v prevenci nozokomiálních nákaz.


 Dovednosti:


Student má dovednosti v oblasti efektivní edukace a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit.


Student disponuje dovednostmi k prevenci vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.

^ nahoru ^