Zdraví a nemoc

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětZdraví a nemoc (ZN-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • • Vymezení základních pojmů – zdraví a nemoc
 • • Zdraví, Determinanty zdraví, Zásady péče o zdraví, Holistický přístup ke zdraví
 • • Nemoc, Modely nemoci
 • • Vědní obory zabývající se zdravím a nemocí, Medicínské disciplíny, Psychologické disciplíny, Sociologické disciplíny, Nemoc jako předmět sociologie
 • • Nemocný a jeho nemoc, Postoj pacienta k nemoci, Základní fáze nemoci, Akutní a chronické onemocnění, Vliv nemoci na psychiku nemocného
 • • Bolest, Umírání a smrt
 • • Nemocný a zdravotnické prostředí, Hospitalizace nemocného
 • • Sociální pracovník a problematika zdraví a nemoci

Doporučená literatura

 • Povinná:

 • KOMÁREK, L. a kol. Ochrana a podpora zdraví. 1. vyd. Praha: Nadace CINDI, 3. lékařská fakulta UK, 2011. 100s. ISBN 978-80-260-1159-0.


 • HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: Grada, Publishing, 2019. 132 s. ISBN 978-80-271-0568-7.

 • Doporučená:


 • ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. 1. vyd. Praha: Grada, Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3223-7.

 • ŠŤASTNÝ, J. Zdraví a nemoc 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 107 s. ISBN 80-7041-775-7.

 • COOPER, K., RN, MSN, GOSNELL, K. Study Guide for Adult Health Nursing. Elsevier Books, 2018. 136 p. ISBN 9780323523875.

 • MLČÁK, Z. Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 108 s. ISBN 978-80-7368-951-3.

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Dalším cílem je seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti - s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí při závislosti.
Studenti získají poznatky o základních rizikových i protektivních faktorech, které jsou významné z hlediska podpory a udržení zdraví; budou seznámeni s psychologickými aspekty přístupu k bolesti a psychosomatickým onemocněním.


 Znalosti:


Student zná oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Student má  znalosti o zdraví, upevňování zdraví, o zdravém způsobu života, o strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním a regionálním měřítku, s metodami výchovy ke zdraví a předcházení onemocnění.


Student zná základní skupiny původců infekčních onemocnění, zná pojmy v imunologii.


Student chápe proces šíření nákazy ve zdravotnickém, sociálním zařízení i mimo něj.


Zná význam aktivní a pasivní imunizace.


Student zná podstatu a význam nozokomiálních nákaz a jejich prevenci, chápe význam hygieny zdravotnických a sociálních provozů v prevenci nozokomiálních nákaz.


 Dovednosti:


Student má dovednosti v oblasti efektivní edukace a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit.


Student disponuje dovednostmi k prevenci vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím