Metody a techniky sociálního výzkumu

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětMetody a techniky sociálního výzkumu (MTSV)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Miroslav Hanáček ( hanacek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 4 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 4 4 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Sociologický vs. sociální problém.
  • Schéma empirického výzkumu. Vztah teorie a empirie. Tvorba hypotéz.
  • Konceptualizace a operacionalizace.
  • Problematika výběru, znaky a proměnné.
  • Problematika měření v sociologii.
  • Dotazník a strategie sběru dat.
  • Analýza, interpretace a prezentace dat kvantitativního empirického výzkumu.
  • Ten „druhý“ výzkum. Kvantitativní vs. kvalitativní výzkum.
  • Rozhovor jako základní nástroj sběru dat. Typy rozhovorů.
  • Etika v kvalitativním výzkumu. Záznamová média
  • Sběr dat, příprava sebraného materiálu, prvotní kódování, metakódování a další techniky analýzy kvalitativních údajů
  • Interpretace a prezentace dat kvalitativního empirického výzkumu.

  Cvičení
  • Tvorba výzkumného problému pro kvantitativní výzkumný proces.
  • Teoretický koncept výzkumu a tvorba hypotéz.
  • Operacionalizace – tvorba indikátorů.
  • Výběr respondentů, konstrukce proměnných.
  • Tvorba kategorií, škál a speciálních měřících nástrojů pro měření v sociálním výzkumu.
  • Tvorba dotazníku.
  • Základní techniky analýzy, interpretace a prezentace kvantitativních dat.
  • Tvorba výzkumného problému pro kvalitativní výzkumný proces.
  • Nácvik rozhovoru, základní pravidla pro vedení rozhovoru.
  • Výhody a nevýhody záznamových medií v praxi kvalitativního výzkumu.
  • Tvorba matice dat, základní zpracování textu, memoing, vytváření kódů a metakódů.
  • Základní techniky interpretace a prezentace kvalitativních dat.

Doporučená literatura

 • DISMAN, Miloslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993, ISBN 80-7066-822-9
  JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-662-5
  REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-3006-6
  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum (Základní teorie a metody). Praha: Portál, 2005, ISBN
  CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007, ISBN
  PUNCH, F., Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-468-7
  PUNCH, F. Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha, Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-381-9
  MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006, ISBN 80-247-1362-9
  ŠVAŘÍČEK, Roman., ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-313-0

Anotace

Cíle: Zdravotně-sociální pracovník by měl získat základní informace o metodologii sociálních výzkumů tak, aby byl schopen vyprodukovat alespoň základní empirický výzkum pro potřeby své budoucí praxe. Cílem kurzu je také předat studentům základní pravidla pro analýzu a interpretaci empirického materiálu.Znalosti: Studium předmětu poskytne studentům zásadní pojmy v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu, seznámí jej s fází přípravy, realizace a vyhodnocení kvantitativních i kvalitativních empirických výzkumů a dále poskytne praktickou zkušenost s běžně užívanými technikami sběru dat.


Dovednosti: Student je schopen správně formulovat základní výzkumnou otázku a stanovit cíl zkoumání, formulovat hypotetická tvrzení pro vstup do kvantitativního empirického zkoumání, správně konceptualizovat a operacionalizovat pojmy, je schopen připravit kvalitativní empirický výzkum, dále je schopen vytvořit nástroj sběru dat podle metodologických zásad (tvorba dotazníku, příprava otázek pro rozhovor), má základní orientaci v analýze dat kvantitativního i kvalitativního empirického výzkumu, je schopen pracovat s literaturou a ostatními teoretickými zdroji a v neposlední řadě zvládá normu pro psaní odborných textů.


Obecné způsobilosti: Všeobecný přehled metod a technik sociálního výzkumu a jejich aplikace v prostředí výkonu profese zdravotně-sociálního pracovníka.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím