Speciální pedagogika

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětSpeciální pedagogika (SPED)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Hana Žilincová
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  • Vývoj postojů k postiženým, historické etapy, historie speciální pedagogiky
  • Systémový přístup, moderní trendy, evropské dimenze
  • Terminologie 1
  • Terminologie 2
  • Cílové skupiny a subsystém speciální pedagogiky
  • Edukační systém, postoj společnosti k jedincům se speciálními potřebami. Legislativa.
  • Problematika parciálních postižení - ADHD, specifické poruchy učení
  • Speciálně pedagogická diagnostika
  • Alternativní a augmentativní komunikační prostředky
  • Enkulturace ve speciální pedagogice
  • Uplatnění cílových skupin speciální pedagogiky na trhu práce
  Cvičení:
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v psychopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v somatopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v surdopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v tyflopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v logopedii
  • 6 Specifika edukace a ucelené (re)habilitace u jedinců s více vadami
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v etopedii

Doporučená literatura

 • JESENSKÝ, Ján. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, 275 s. ISBN 80-704-1196-1.
  SÝKOROVÁ, Kateřina. Základy sociologie, filosofie a etiky pro pomáhající profese. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-807-3723-231.
  ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku: učební text pro studující speciální pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-704-1259-3.
  VAŠEK, Štefan. Základy špeciálnej pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2005. ISBN 80-867-2313-5.
  Powerpointové prezentace vyučující

  Elektronické zdroje např.
  www.stránky: helpnet.cz,
  periodika: Speciální pedagogika
  DVD

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti socializace, edukace a ucelené rehabilitace osob se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi. Znalosti:


Student má strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností. Orientuje v koncepci moderní speciální pedagogiky, tj. v oblasti edukace, socializace a ucelené rehabilitace se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny jedinců se speciálními potřebami v důsledku


-          tělesného postižení, zdravotního oslabení či nemoci (somatopedie)


-          smyslového postižení (surdopedie a tyflopedie)


-          mentálního postižení (psychopedie)


-          narušených komunikačních schopností (logopedie)


-          kombinovaných postižení


-          sociálně patologických jevů


-          parciálních postižení (ADHD, poruchy učení apod.)


a to napříč všemi věkovými kategoriemi.Dovednosti:


Student by měl umět aplikovat základní teoretické poznatky do speciálně pedagogické praxe. Měl by se umět přizpůsobit, tedy měl by být flexibilní, získat komunikační a prezentační dovednosti, měl by se orientovat při řešení konfliktů. Významná je dovednost umění naslouchat, být aktivní, poučit se z chyb, analyzovat neúspěch a schopnost motivovat druhé.Obecné způsobilosti:


Student je způsobilý pracovat s cílovou skupinou – osobami se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi.


 

^ nahoru ^