Speciální pedagogika

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětSpeciální pedagogika (SPED-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  • Vývoj postojů k postiženým, historické etapy, historie speciální pedagogiky
  • Systémový přístup, moderní trendy, evropské dimenze
  • Cílové skupiny a subsystém speciální pedagogiky
  • Edukační systém, postoj společnosti k jedincům se speciálními potřebami. Legislativa.
  • Problematika parciálních postižení - ADHD, specifické poruchy učení
  • Speciálně pedagogická diagnostika
  • Alternativní a augmentativní komunikační prostředky
  • Terapie ve speciální pedagogice
  • Uplatnění cílových skupin speciální pedagogiky na trhu práce
  Cvičení:
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v psychopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v somatopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v surdopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v tyflopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v logopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace u jedinců s více vadami
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace v etopedii
  • Specifika edukace a ucelené (re)habilitace u osob s poruchami autistického spektra

Doporučená literatura

 • Studijní literatura a studijní pomůcky
  Povinná:
  Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozš. vyd. Editor Jarmila Pipeková. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-807-3151-980.
  RENOTIÉROVÁ, Marie. Základy speciální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1083-4.
  FISCHER Slavomil, ŠKODA, Jiří. Základy speciální pedagogiky. 1. vyd.. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007. ISBN 978-807-0448-557.
  MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4172-7.
  SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4717-333.
  ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024743691


  Doporučená:
  HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Speciální sourozenci: život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1475-5.
  JESENSKÝ, Ján. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-704-1196-1.
  KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004, 126 s. ISBN 80-7315-063-8
  VALENTA, Milan. a kol. Školská integrace žáků se zdravotním postižením. Ústí nad Labem: EdA, o. s., 2012, 435 s. ISBN 978-80-904927-7-6
  VÍTKOVÁ, Marie a BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9.
  VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, s.r.o, 2003, 233 s.g ISBN 80-86633-07-1.
  Elektronické zdroje např.
  www.stránky: helpnet.cz, http://katalogpo.upol.cz/, http://www.inkluzevpraxi.cz/apivb/co-je-inkluze,
  periodika: Speciální pedagogika

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti socializace, edukace a ucelené rehabilitace osob se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi. Znalosti:


Student má strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností. Orientuje v koncepci moderní speciální pedagogiky, tj. v oblasti edukace, socializace a ucelené rehabilitace se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny jedinců se speciálními potřebami v důsledku


-          tělesného postižení, zdravotního oslabení či nemoci (somatopedie)


-          smyslového postižení (surdopedie a tyflopedie)


-          mentálního postižení (psychopedie)


-          narušených komunikačních schopností (logopedie)


-          kombinovaných postižení


-          sociálně patologických jevů


-          parciálních postižení (ADHD, poruchy učení apod.)


a to napříč všemi věkovými kategoriemi.Dovednosti:


Student by měl umět aplikovat základní teoretické poznatky do speciálně pedagogické praxe. Měl by se umět přizpůsobit, tedy měl by být flexibilní, získat komunikační a prezentační dovednosti, měl by se orientovat při řešení konfliktů. Významná je dovednost umění naslouchat, být aktivní, poučit se z chyb, analyzovat neúspěch a schopnost motivovat druhé.Obecné způsobilosti:


Student je způsobilý pracovat s cílovou skupinou – osobami se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím