Projektové řízení II.

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětProjektové řízení II. (PR2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Projektový cyklus - opakování
 • Realizace projektu
 • Kontrola a monitorování projektu
 • Uzavření projektu
 • Vícekriteriální hodnocení
 • Řízení rizik a kvality projektů
 • Studie proveditelnosti
 • Finanční efektivnost projektů
 • Analýza nákladů a přínosů
 • Specifika projektů financovaných z veřejných zdrojů

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka et al. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • KERZNER, H. Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 9th Edition. Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2006. 1014 s. ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • LONGMAN, Andrew; MULLINS, Jim. The rational project manager. 2005.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • ČERNÝ. M. – JANOUŠKOVÁ, E. – NOVOTNÝ, J. – PLOSOVÁ, H. Studie proveditelnosti, finanční analýza a finanční kontrola projektů. Praha: ÚZEI 2009. 128 s. ISBN 978-80-86671-58-1.

Anotace

Cílem předmětu je hlubší vhled do metodiky řízení projektů a seznámení s ekonomickou nadstavbou vlastního řízení projektů. Přednášky rozšíří pohled na metodikou řízení projektů, přiblíží funkci a strukturu studie proveditelnosti a seznámí studenty s finančním řízením a vyhodnocováním projektů včetně specifik veřejných a neziskových projektů. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při finančním plánování a vyhodnocování projektů, studenti se také naučí pracovat v prostředí MS Project.


Znalosti: Student umí podrobně vysvětlit procesy projektového řízení včetně jejich souvislostí. Student umí vysvětlit podstatu a funkci studie proveditelnosti, postup finančního hodnocení projektů a specifika veřejných a neziskových projektů.


Dovednosti: Student dovede sestavit studii proveditelnosti i středně složitého projektu, dovede kvantitativně vyhodnotit rizika projektu a vypočítat základní kriteriální ukazatele. Dále dokáže zpracovat analýzu nákladů a přínosů jednoduššího neziskového projektu. Student umí používat software MS Project pro plánování a řízení projektů.


 


Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a prezentovat výsledky své práce.


 Studijní zátěž:Prezenční studium/Kombinované studium (hodin)Přednášky – 28/6, Cvičení – 28/8Samostatná příprava – 74/116Celkem – 130/130Požadavky na zakončení předmětu:Požadavky na zakončení (váha v %):
Případová studie (projekt) 70Test teorie 30Zápočet studenti získají za vytvořenou prezentaci projektu. Ze zpracované případové studie získají body do celkového hodnocení (max. 70 bodů). Na konci semestru dále studenti píší krátký test z přednášené látky, ze kterého mohou získat max. 30 bodů. Výsledná známka zkoušky z celého předmětu pak je na základě součtu dosažených bodů:A          =  100 – 90 %B          =   90 – 85 %C         =   85  – 70 %D         =   70 – 65 %E          =   65 – 60 %F          =   méně než 60 %

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím