Projektové řízení II.

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017

PředmětProjektové řízení II. (PR2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Projektový cyklus - opakování
 • Realizace projektu
 • Kontrola a monitorování projektu
 • Uzavření projektu
 • Vícekriteriální hodnocení
 • Řízení rizik a kvality projektů
 • Studie proveditelnosti
 • Finanční efektivnost projektů
 • Analýza nákladů a přínosů
 • Specifika projektů financovaných z veřejných zdrojů

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka et al. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • KERZNER, H. Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 9th Edition. Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2006. 1014 s. ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • LONGMAN, Andrew; MULLINS, Jim. The rational project manager. 2005.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • ČERNÝ. M. – JANOUŠKOVÁ, E. – NOVOTNÝ, J. – PLOSOVÁ, H. Studie proveditelnosti, finanční analýza a finanční kontrola projektů. Praha: ÚZEI 2009. 128 s. ISBN 978-80-86671-58-1.

Anotace

Cílem předmětu je hlubší vhled do metodiky řízení projektů a seznámení s ekonomickou nadstavbou vlastního řízení projektů. Přednášky rozšíří pohled na metodikou řízení projektů, přiblíží funkci a strukturu studie proveditelnosti a seznámí studenty s finančním řízením a vyhodnocováním projektů včetně specifik veřejných a neziskových projektů. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při finančním plánování a vyhodnocování projektů, studenti se také naučí pracovat v prostředí MS Project.


Znalosti: Student umí podrobně vysvětlit procesy projektového řízení včetně jejich souvislostí. Student umí vysvětlit podstatu a funkci studie proveditelnosti, postup finančního hodnocení projektů a specifika veřejných a neziskových projektů.


Dovednosti: Student dovede sestavit studii proveditelnosti i středně složitého projektu, dovede kvantitativně vyhodnotit rizika projektu a vypočítat základní kriteriální ukazatele. Dále dokáže zpracovat analýzu nákladů a přínosů jednoduššího neziskového projektu. Student umí používat software MS Project pro plánování a řízení projektů.


 


Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a prezentovat výsledky své práce.


 Studijní zátěž:Prezenční studium/Kombinované studium (hodin)Přednášky – 28/6, Cvičení – 28/8Samostatná příprava – 74/116Celkem – 130/130


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím