Obecná psychologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětObecná psychologie (OP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • 1. Předmět obecné psychologie a psychologie osobnosti. Přehled základních kategorií obecné psychologie.
 • 2. Poznávací procesy (schopnosti, vědomí, čití, vnímání, pozornost, paměť, představy, fantazie, myšlení, inteligence).
 • 3. Citové procesy (emotivita, emoce a jejich složky, vegetativní nervová soustava, citové procesy, stavy a vztahy, metakomunikace, patická reakce).
 • 4. Volní procesy (rozhodování, boj motivů, intrapsychický konflikt, motiv a jeho struktura, rozhodnutí, volní jednání).
 • 5. Metody psychologie a diagnostika.
 • 6. Psychologie osobnosti. Osobnost, teorie a struktura. Vrstvový model osobnosti.
 • 7. Elementární funkce první vrstvy, dispozice, schopnosti, potřeby.
 • 8. Sociálně podmíněné funkce druhé vrstvy. Vědomosti, dovednosti, postoje a role.
 • 9. Kategorie třetí vrstvy. Sebeuvědomování, sebepoznávání, sebepojetí, sebehodnocení, seberozvíjení a seberealizace.
 • 10. Nejkomplexnější útvary čtvrté vrstvy. Vzdělanost, rozhodování a tvořivost. Funkce imaginace a harmonizace psychiky. Hodnoty, hodnotové vědomí, hodnotící vědomí, životní poslání.
 • 11. Frustrace a maladaptace.
 • 12. Postupy terapeutické intervence pracovníků ve zdravotnictví při předcházení stresu a zvyšování odolnosti pacientů.

Doporučená literatura

 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.
 • KOPECKÁ, I. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost I, II. Praha: Grada, 2011.
 • Kniha psychologie. Praha: Universum, 2019.
 • NAKONAČNÝ, M. Obecná psychologie. Praha: Triton, 2016.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie (příručka pro studenty). Praha: Portál, 2013.
 • VÁGNEROVÁ, M. Obecná psychologie. Praha: Karolinum, 2016.

Anotace


Cíl:


Cílem předmětu je poskytovat didakticky uspořádanou formou nejen  poznatky o charakteristikách dílčích duševních funkcí, ale i jejich skladbě, dynamice a vzájemné součinnosti pro pochopení osobnosti jako celku. Obecná psychologie v rámci zdravotnických studií zahrnuje také seznámení se základními psychodiagnostickými metodami, snaží se rozvinout schopnost porozumění i empatie a zároveň seznamuje s některými možnostmi ovlivňovat duševní rovnováhu pacientů.Znalosti:


Studenti jsou seznámeni s nejvýznamnějšími směry psychologie. Umí definovat jednotlivé duševní procesy, chápou jejich funkci v rámci duševního dění osobnosti a jsou poučeni o jejich individuálních rozdílech,  chápou vrstvový model osobnosti i kritéria hierarchické struktury jednotlivých vrstev osobnosti od elementárních procesů, přes osvojené poznatky, rozvoj složek jáství až po aspekty optimální integrity a vyspělosti. Jsou  dobře obeznámeni i se základními psychodiagnostickými metodami  i druzích možných intervencí.Dovednosti:


Studenti dovedou zvláště uplatněním  empatie a porozumění  chápat duševní činnost  pacientů, posoudit jejich odolnost i aktuální duševní stav a jsou jsou schopni aplikovat i  účinnou pomoc  využitím řady osvojených intervenčních postupů jak k posílení psychické odolnosti pacientů, tak k jejich povzbuzení v kritické situaci a tím  účinněji naplňovat úkoly své profese. Obecné způsobilosti:


Studenti jsou způsobilí  diagnostikovat individuální charakteristiky jak dílčích  duševních funkcí, tak ohodnotit i celkovou vyspělost osobnosti pacientů. To jim umožňuje předcházet stresu  a pozitivně zmírňovat psychické důsledky zažívaných frustrací. Výkon jejich profese je tím obohacen i o psychologicko-výchovný aspekt. 


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím