Vývojová psychologie/VS

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětVývojová psychologie/VS (VPv)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • • Obecné zákony dynamiky vývojových změn
  • Periodizace vývoje
  • Vývojové změny psychiky v raném dětství
  • Charakteristika duševních projevů předškolního období
  • Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a prepubertě
  • Změny imaginativně-emotivních funkcí v průběhu dětství
  • Vnějších vlivy a jejich dopad v období dětství a prepuberty
  • Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky v dětství a prepubertě
  • Dopad obvyklých výchovných stylů
  • Principy optimalizace výchovného působení v dětství
  • Úroveň racionálně-kognitivních procesů v průběhu dospívání
  • Proces rozvoje imaginativně-emotivních funkcí dospívajících
  • Faktory subjekt-objektové interakce v dospívání
  • Duševní poruchy a nemoci dospívajících
  • Kognitivní, sociální a emoční vývoj v období dospělosti. Problematika manželství a partnerství z pohledu vývojové psychologie
  • Stárnutí jakou součást životního cyklu člověka Umírání a pohled vývojové psychologie na fenomén smrti.

Doporučená literatura

 • ČAČKA,O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. 1. Vyd. Brno, Doplněk,
  HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. 2., přepracované vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 103 s. Texty pro distanční studium. ISBN 978-80-7290-396-2.
  LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.
  SKORUNKOVÁ, R. Úvod do vývojové psychologie. Vyd. 4. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 69 s. ISBN 978-80-7435-115-0.
  ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 278 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4062-1.

Anotace

Cílem předmětu vývojové psychologie je poskytnout studentům nejen poznání změn jednotlivých duševních funkcí, ale i poznatky o úrovni orientace, emocionalitě i rysech osobnosti ve všech stádiích života -  od období novorozence až po stáří. Studentky a studenti si tak osvojí  přiměřenou sumu znalostí psychologie zvyšující jejich kompetentnost k hlubšímu porozumění i psychické intervenci u pacientů každého věku.Znalosti:


Student má schopnost adekvátně přistupovat k pacientům každého věku. Je orientován v charakteristických kvalitách vyspělosti jejich duševního dění, ví jakých výkonů myšlení, seberegulace či odpovědného chování jsou schopni, a podle toho přizpůsobuje svůj přístup k nim. Má přehled o aktuálnosti vývojových výzev na příslušných věkových úrovních.Dovednosti:


Student ovládá optimální výchovné postupy od počátků rozvoje duševního dění v raném dětství, umí užívat stimulačních podnětů při práci s dětmi a předcházet nevhodným reakcím v důsledku přecitlivosti na různé podněty v odlišných vývojových stádiích. Má porozumění pro frustrující situaci dospívajících a dokáže jim poradit v jejich problémech. Studenti ovládají pozitivní intervenční postupy ke zmírnění negativních důsledků pobytu v nemocnici.Obecné způsobilosti:


Studenti nabyli studiem vývojové psychologie větší kompetence pro situace, ve kterých musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni větší empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty. Jsou navíc schopni jim poradit a pomoci v jejich problémech a použít i přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím