Sociální gerontologie a geriatrie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSociální gerontologie a geriatrie (SGG-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Jana Gabrielová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Stárnutí a stáří z pohledu novějších teoretických směrů.
  • Fyziologické a psychologické změny a projevy stárnutí.
  • Příprava na stárnutí a starobu z perspektivy zdravotně-sociálních pracovníků.
  • Systém zdravotní péče s akcentem na seniory.
  • Specifika nemocí seniorského věku.
  • Systém sociální ochrany seniorů v ČR.
  • Význam rodiny a vícegeneračních vztahů v životě starého člověka.
  • Péče o seniory v rezidenčním prostředí.
  • Osobitosti práce s osobami vyššího věku.
  • Volný čas seniorů a vzdělávání osob ve vyšším věku.
  • Třetí sektor, dobrovolnictví a staří lidé.
  • Otázky víry, umírání a smrti u lidí v seniorském věku.

  Cvičení
  • Přehled aktuálních teorií stárnutí.
  • Změny struktury a funkce orgánů a tkání, změny na úrovni percepční a kognitivní.
  • Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava na stáří.
  • Zdravotní péče, zdravotnická zařízení, zvláštnosti, diagnostika a farmakoterapie u starých lidí.
  • Zdravotně-sociální péče o seniory.
  • Rodina, generace, vztahy, mezigenerační solidarita.
  • Druhy terénních a rezidenčních sociálních služeb určené osobám v seniorském věku.
  • Práce zdravotně-sociálního pracovníka a dalších profesionálů.
  • Aktivní využívaní volného času.
  • Thanatologie, hospicová péče, provázení umírajících a jejich rodin.

Doporučená literatura

 • HAŠKOVCOVÁ,H. Fenomén stáří. Praha: HBT, 2010
  HROZENSKÁ, M. a kol. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin: Osveta, 2008
  TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, 2005.
  HEGYI, L.- KRAJČÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010
  HROZENSKÁ,M. Kvalita života starších ľudí v priestore společenských vied. Nitra: Effeta, 2011.
  MUHLPACHR, P.: Gerontopedagogika. Brno. Masarykova Univerzita, PF, 2004
  ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011
  STUART-HAMILTON,I.: Psychologie stárnutí. Praha. Portál, 1999
  SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří (Kapitoly z gerontosocilogie).Prha: SLON, 2007.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je zpřístupnit studentům poznatky o stárnutí a stáří z biologicko-medicínského a psychologicko- sociálního aspektu. Prakticky procvičit a upevnit odborné vědomosti a sociální zručnosti potřebné k výkonu profese sociálně zdravotního pracovníka pracujícího na úseku péče o osoby vyššího věku.Znalosti:


Teoretické informace týkající se života člověka ve věku 60 a více roků s akcentem na prostředí pro život, v kterém žije.


 Dovednosti:


Specifika práce se seniorem a jeho rodinou, komunikace se seniorem s narušenými smyslovými schopnostmi. Práce s rodinou osob trpících demencí a  jinými psychiatrickými onemocněními.


 Obecné způsobilosti:


Teoreticko-praktické zkušenosti se specifickou věkovou skupinou.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím