Management kvality

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětManagement kvality (MAK)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • NENADÁL, J. Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4.
 • JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení kvality pro kombinovanou formu studia. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2011. ISBN 978-80-87042-37-3.
 • BEDNÁŘOVÁ, D. Řízení kvality. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-807-3944-049-1.
 • FITZIMMONS, J. a FITZIMMONS, M. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0073403359
 • GOETSCH, D. a DAVIS, S. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0133791853.

Anotace

Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti týkající se řízení kvality výrobních podniků a podniků služeb, resp. Služeb, které poskytují výrobní podniky, nutné ke zvládání pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných útvarů. Studenti se seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v národním i mezinárodním rozměru, s ekonomickým pojetím řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z provozních procesů podniků.


Znalosti: Student umí vysvětlit podstatu, kontext a průběh fungování různých procesů, týkajících se řízení kvality hmotných výrobků a služeb. Student rozumí základním metodám a nástrojům, které jsou používány v rámci řízení kvality produkčních procesů a řízení kvality dodávání služby.


Dovednosti: Student dokáže aplikovat metody, nástroje a techniky managementu kvality v různých podnikových procesech a při zajišťování a zjišťování spokojenosti zákazníků a dalších zájmových skupin. Student je po absolvování předmětu schopný integrovat způsoby a postupy řízení kvality výrobků a služeb v rámci komplexního řízení organizace a v souladu se strategickou orientací a cíli organizace.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně pracovat a kriticky myslet, prezentovat své názory a obhájit je před ostatními.


Osnova předmětu: 1. Úvod do managementu kvality – cíle, význam, základní pojmy a historický vývoj.

 2. Kvalita výrobků a specifika kvality služeb.

 3. Normalizace, standardizace, metrologie, státní zkušebnictví a řízení kvality.

 4. Národní rámec managementu kvality a dozorové organizace.

 5. Legislativní rámec řízení kvality.

 6. Procesní řízení a řízení kvality.

 7. Ekonomika kvality - náklady na kvalitu a modely nákladů na kvalitu.

 8. Total quality management.

 9. ISO 9000:2016.

 10. Jiné systémy řízení kvality.

 11. Obecné metody, nástroje a techniky využívané v řízení kvality.

 12. Metody a nástroje řízení kvality při řízení vstupů a navrhování výrobků a služeb.

 13. Metody a nástroje řízení kvality v rámci produkčních procesů a neustálé zlepšování.

 14. Metody a nástroje řízení kvality v procesech dodávání výrobků a služeb.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím