Management

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětManagement (MAN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do teorie managementu
 • 2. Manažerské role
 • 3. Vývoj managementu
 • 4. Manažerská funkce plánování
 • 5. Manažerská funkce organizování
 • 6. Manažerská funkce vedení lidí
 • 7. Manažerská funkce kontrola
 • 8. Manažerská funkce rozhodování
 • 9. Manažerská funkce komunikování
 • 10. Základy řízení lidských zdrojů
 • 11. Management změny
 • 12. Management rizika
 • 13. Organizační kultura
 • 14. Vybrané problémy managementu

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2.
 • ROBBINS, S. P., COULTER, M. A. Management. 14th edition. Pearson Education, 2018. ISBN 978-1-292-21583-9.
 • VEBER a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.

 • WEIHRICH, H., CANNICE, M. V., KOONTZ, H. Management: A Global, Innovative, and Entrepreneurial Perspective. 14th edition. McGraw-Hill Education, 2013. ISBN 978-1-25-902683-6.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a nástroji řízení organizací (až již ziskových či neziskových, malých, středních i velkých) a vytvořit jednak základy pro další rozvoj získaných znalostí a dovedností v jiných navazujících předmětech studia a taktéž získat komplexní pohled na různé oblasti managementu. Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé manažerské funkce, vývojové směry managementu a další poznatky související s řízením organizací. Cvičení jsou orientována aplikačně na řešení reálných případových studií z řídící praxe, jejich prezentaci a diskuzi možných řešení problémů a prezentaci a diskusi seminárních prací studentů zaměřených na zpracování stěžejních témat předmětu na příkladu vybraných konkrétních podniků či organizací.


Znalosti: Student zná podstatu a obsah jednotlivých manažerských funkcí, rozumí smyslu a významu různých směrů managementu a zná metody a techniky pro řešení typických situací v rámci realizace různých manažerských funkcí.


Dovednosti: Student je schopen aplikovat znalosti do praxe podniků či jiných typů organizací. Umí aplikovat různé metody a techniky managementu, např. zhodnotit a vytvořit poslání, vizi nebo cíl organizace, analyzovat vhodnost organizační struktury konkrétní organizace, nalézt a posoudit příležitosti a hrozby reálné organizace jako základ pro plánování, je schopen posoudit vhodnost různých stylů vedení pro různé situace apod.


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové práce. Zároveň umí pracovat a rozhodovat se samostatně. Dovede si utvořit vlastní názor a obhájit ho. Umí také prezentovat výsledky své práce, ať již ve formě seminární práce či výsledků případových studií.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím