Dynamické systémy

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětDynamické systémy (DYS-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Kybernetika a teorie informace jako východiska ke studiu dynamických systémů.
 • Základy obecné teorie systémů. Typické způsoby reprezentace systémů a jejich formální ekvivalence.
 • Vnější metody popisu spojitých i diskrétních dynamických systémů (diferenciální a diferenční rovnice, Laplaceova a Z transformace, nuly a póly, frekvenční charakteristiky, dopravní zpoždění). Bloková algebra a zpětnovazební systémy. Specifika nelineárních dynamických systémů, deterministický chaos.
 • Vnitřní popis dynamického systému, základní pojmy stavové teorie. Souvislost vnitřního a vnějšího popisu systému.
 • Analytické a numerické způsoby zjišťování vlastností dynamických systémů.
 • Stabilita dynamických systémů.
 • Základy teorie řízení dynamických systémů, kvalita přechodného děje.
 • Modelování dynamických systémů a simulace jejich chování.

Doporučená literatura

 • ŠVARC I., MATOUŠEK R., ŠEDA M., VÍTEČKOVÁ M. Automatické řízení. Nakladatelství CERM, Brno, 2011,
 • JURA, P., Signály a systémy II. FEKT VUT, 2010.
 • BLAHA, P., VAVŘÍN, P. Řízení a regulace 1. VUT Brno, 2005.
 • HAVLENA V., ŠTECHA J. Moderní teorie řízení: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. ČVUT Praha, 2000.
 • HOLČÍK, J. Signály, časové řady a lineární systémy. Nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-7204-792-5.

Anotace

Cíle předmětu: Student zná základy obecné teorie systémů. Umí systémově reprezentovat reálné technické soustavy a problémy. V oblasti lineárních, časově invariantních spojitých a diskrétních systémů ovládá nejdůležitější nástroje jejich analýzy a syntézy. Vyřeší vícerozměrné i strukturně složité problémy. Ovládá problematiku automatického řízení a navrhuje zpětnovazební regulační obvody splňující požadavky na stabilitu a kvalitu přechodného děje.


Odborné znalosti: Student zná způsoby vnitřního a vnějšího popisu spojitých a diskrétních dynamických, lineárních, t-invariantních systémů v časové i frekvenční oblasti. Dokáže zjednodušit strukturně složité systémy a analyzovat je z hlediska stability. Ovládá návrh regulačních obvodů, respektujících charakter řízené soustavy a dosahujících definovaných parametrů kvality přechodného děje.


Dovednosti: Student ovládá systémové myšlení. Dokáže analyzovat problémy v širším kontextu a vybrat pro ně nejvhodnější způsob reprezentace. Umí formalizovat reálné fyzikální systémy. Je schopen počítačově modelovat a analyzovat obecné dynamické i specifické regulační systémy. Nalezená řešení implementuje algoritmicky i elektronicky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím