Podniková ekonomika 1

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětPodniková ekonomika 1 (PEK1-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Podnik jako součást národního hospodářství
 • 2. Životní cyklus podniku
 • 3. Právní úprava podnikání - podnikání FO
 • 4. Právní úprava podnikání - podnikání PO
 • 5. Majetková a kapitálová struktura podniku
 • 6. Odpisy DM
 • 7. Optimalizace kapitálové struktury podniku
 • 8. Časové hledisko peněz
 • 9. Výnosové a Nákladové souvislosti podnikání
 • 10. Odměňování pracovníků
 • 11. Kalkulace nákladů
 • 12. Bod zvratu

Doporučená literatura

 • SUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Vyd. 6. Praha: C.H. Beck, 2015.
 • MOSEY, S., NOKE, H. KIRKHAM, P. Building an entrepreneurial organisation. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (v platném znění)
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (v platném znění)
 • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007.
 • AMAESHI, K., NNODIM, P., OSUJI, O. Corporate social responsibility, entrepreneurship, and innovation. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a výstavbou podniku. Cílem je dále objasnit cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné vazby. Předmět se zaměřuje na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Spolu s navazujícím předmětem Podniková ekonomika 2, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje komplexní pohled na podnik. Obecným cílem předmětu je tak získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby a ekonomického fungování podniku.


Znalosti: Student je schopen interpretovat strukturu podnikohospodářských výrobních faktorů, jejich vzájemné vazby a uspořádání, dále je schopen identifikovat různé typy a formy podniků a rozumět příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů. Student ví, jak se stanovují cíle v podniku, jak se plánuje, organizuje a kontroluje. Student zná základní zásady hodnocení práce a odměňování zaměstnanců.


Dovednosti: Student umí analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé fáze jeho životního cyklu. Student umí určit náročnost podniku na jednotlivé výrobní faktory a jejich efektivnost. Student je schopen stanovit základní cíl (cíle) podniku a plány, které k nim mohou směřovat. Student ví, jaké formy odměňování použít v konkrétních případech a jak zajistit relativní mzdovou spravedlnost v podniku.


Obecné způsobilosti: Student umí samostatně vyhledat informace, kriticky je zhodnotit, analyzovat a extrahovat jejich podstatu a tu použít pro řešení problému, který si buď sám zformuloval, nebo který mu byl zformulován. Student také umí samostatně a srozumitelně interpretovat dosažené výsledky včetně jejich prezentace dalším osobám.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím